ProMIC – historia zmian wersji

W związku z żywiołowym rozwojem systemu ProMIC i ciągłym pojawianiem się w nim nowych modułów i opcji pragnę zaproponować Państwu możliwość wglądu w historię informacji o tych zmianach.

Zasady numeracji wersji systemu ProMIC to A.B.C.D gdzie:

– „A” to numer wersji używanej technologii (może ulec zmianie tylko np. w przypadku zmiany oprogramowania w którym tworzony jest kod systemu ProMIC)

– „B” to numer wersji głównej (ulega zmianie gdy w systemie pojawią się nowe moduły)

– „C” to numer podwersji (ulga zmianie gdy w ramach już istniejących modułów pojawią się nowe użyteczności rozszerzające ich możliwości)

– „D” to numer techniczny (ulega zmianie gdy zmieniany lub poprawiany jest moduł ale w skutek tych zmian w modyfikowanym module nie pojawiają się nowe możliwości)

Historia zmian wersji:

 • 1.12.7.0 z 11.11.2015

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Błędy” dodano możliwość deklarowania okresu obowiązywania błędów przedlaboratoryjnych

Moduł „Rejestracja”

– lista błędów przedlaboratoryjnnych wyświetla tylko typy błędów aktualne wg pola „Czas przyjęcia”
– zmieniono metodę sprawdzającą czy podano rozpoznanie pacjenta – obecnie wystarczy podanie słownego opisu
– przy wyborze ośrodka kosztu lub jednostki obok list dodano domyślnie zaznaczoną opcję „Tylko aktualne ośrodki i jednostki” filtrującą ośrodki i jednostki i ładującą do list tylko aktualne (zakresy dat obowiązywania  ośrodków kosztu i jednostek można ustawiać w module „Administrator”)

Moduł „Badania”

– w celu przyśpieszenia wyszukiwania badań kolumna „SANEPiD” wyświetlana jest tylko po zaznaczenie na zakładce „Wyszukiwanie” opcji „SANEPiD”
– w zakładce „Rejestracja” po kliknięciu na podkreśloną nazwę „Data przyjęcia” system wstawia do tego pola chwilę obecną („teraz”)
– uruchomiono możliwość zadeklarowania ile cyfr wewnętrznego kodu kreskowego ma być wykorzystywane do wyszukiwania badań (jeżeli kody kreskowe dla próbki mają stały początek i zmienną końcówkę np. próbka jeden 1230, 1231,1232 a próbka 2 1240, 1241, 1242 itd. to można obecnie zadeklarować aby system szukał tylko trzech pierwszych znaków czyli 123 i 124 niezależnie od końcówki)
– lista błędów przedlaboratoryjnnych wyświetla tylko typy błędów aktualne wg pola „Data pobrania”

Moduł „Zestawienia”

– do filtra jednostek kontrahentów dodano jednostki kontrahentów obcych
– do zestawienia „Mikroorganizmy – ilości i wrażliwości” dodano filtr na podjednostki kontrahentów
– w module generowania wykresów dodano opcję zwiększania i zmniejszania wielkości czcionki podpisów pod słupkami wyniku
– do „Zestawienia błędów przedlaboratoryjnych” dodano możliwość rozbijania wyniku na jednostki kontrahentów (dotychczas możliwe było tylko na ośrodki kosztu)

 • 1.12.6.0 z 08.03.2015
– Poprawiono metodę kontrolującą poprawność daty zabezpieczając ją przed pustymi znakami w środku daty
Moduł „Badania”
– w zakładce „Wyszukiwanie” przyśpieszono wyszukiwanie listy badań (w zakresie ładowania informacji o zleceniu/wyniku z analizatorów i wysyłce dokumentów do SANEPID-u)
Moduł „Zestawienia”
– w zestawieniu „Mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki” dodano filtry „Rodzaje zakażeń” i „Źródła zakażeń” po wybraniu których wynik zawężany jest tylko do mikroorganizmów podczepionych w module „Zakażenia” jako czynnik zakażenia
– w zestawieniu „Lista badań” dodano kolumnę PESEL
– w zakładce „Ogólne” okna opcji zestawień dodano sekcję „Wiek pacjenta” umożliwiającą podanie zakresu lat jako filtra do zestawień (po zaznaczeniu opcji „wg daty pobrania” wiek wyliczany jest na moment pobrania materiału a po wybraniu opcji „Na dzień” wiek pacjenta wyliczny jest na podaną datę). Wiek ograniczany jest do wybranego zakresu na zasadzie iż zakres np. od 5 do 10 lat oznacza wzięcie pod uwagę wszystkich osób mających więcej niż 4 i mniej niż 11 lat.
– w zestawieniu „Lista badań” dodano filtr na zakres wieku pacjenta
– w zestawieniu „mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki” dodano filtr na zakres wieku pacjenta
– w zestawieniu „materiały – mikroorganizmy” dodano filtr na zakres wieku pacjenta
– w zestawieniu „mikroorganizmy – materiały” dodano filtr na zakres wieku pacjenta
– w zestawieniu „materiały – kontrahenci/ośrodki kosztu” dodano filtr na zakres wieku pacjenta
– w zestawieniu „kontrahenci/ośrodki kosztu – materiały” dodano filtr na zakres wieku pacjenta
– w zestawieniu „mikroorganizmy – ośrodki kosztu” dodano filtr na zakres wieku pacjenta
– w zestawieniu „ośrodki kosztu – mikroorganizmy” dodano filtr na zakres wieku pacjenta
 • 1.12.5.0 z 23.11.2014

Moduł „Badania”

– w zakładce „Rejestracja” w sekcji „Badanie” dodano pole „Autor wyniku”
– w zakładce „Wyszukiwanie” na liście wyszukanych badań dodano wyświetlanie przy wyhodowanym organiźmie informacji o ilości kolonii gdy podano ją jako określenie liczebności
Moduł „Administrator”

– w zakładce „Użytkownicy” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na pionowej liście użytkowników dostajemy nowe menu z pozycją „Aktualne uprawnienia użytkownika” wywołującą wydruk listy aktualnych uprawnień wybranego użytkownika i z pozycją „Historia uprawnień użytkownika” wywołującą wydruk historii zmian uprawnień wybranego użytkownika
– w zakładce „Użytkownicy” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na pionowej liście użytkowników dostajemy nowe menu z pozycją „Zapisz do pliku” umożliwiającą zapisanie do pliku listy użytkowników wraz z ich loginami
– w zakładce „Użytkownicy->Uprawnienia” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście uprawnień dostajemy nowe menu z pozycją „Użytkownicy z tym uprawnieniem” wywołującą wydruk listy użytkowników mających aktualnie przypisane wybrane uprawnienie i pozycją „Historia użytkowników z tym uprawnieniem” wywołującą wydruk historii zmian przypisań wybranego uprawnienia do użytkowników systemu
– w zakładce „Użytkownicy” dodano podzakładkę „Pieczątka” umożliwiającą zadeklarowanie każdemu użytkownikowi treści automatycznego podpisu na drukowanych dokumentach. Użycie tego mechanizmu wymaga modyfikacji wydruku dokumentów i robione będzie na prośbę poszczególnych jednostek jeśli zechcą korzystać z takich automatycznych podpisów.

Moduł „Zestawienia”

– w zestawieniu „Lista badań” dodano filtr na wynik szybkiego testu

Moduł „Dziennik pracy asystenta”

– dodano filtr wyszukiwania wg osoby odprawiającej wynik
– dwuklik na liście wyszukanych badań powoduje otwarcie modułu „Badanie” i wczytanie wybranego badania (do podglądu wydruku lub do edycji zależnie od zaznaczonej opcji w lewym dolnym rogu okna)
– dodano filtry „Ten sam materiał” i „Bez W trakcie badania” filtrujące listę innych wyników badań tego samego pacjenta
– ujednolicono sposób prezentacji wyniku z modułem „Udostępnianie wyniku”
– dodano możliwość zmiany proporcji lewej i prawej części okna (lewym przyciskiem myszki możliwe jest przesunięcie pionowej niebieskiej linii rozdzielającej części okna)
– okno otwiera się teraz w trybie pełnoekranowym
– dodano przycisk czyszczący opcje wyszukiwania
– dodano podświetlanie na żółto aktywnego pola filtru wyszukiwania

 • 1.12.4.0 z 24.08.2014

Moduł „Badania”

– dla pacjentów mających odnotowaną datę hospitalizacji pod nazwiskiem i imieniem pacjenta wyświetli się ta data i dodatkowo ilość dni jaka upłynęła od początku hospitalizacji do dnia pobrania materiału do tego badania (pomocne przy ustalaniu czy zakażenie jest szpitalne czy pozaszpitalne)
– poprawiono odświeżanie listy wrażliwości w przypadku edycji pojedynczej wartości (dotychczas lista odświeżała się dopiero po kliknięciu na nią myszką lub wejściu tam tabulatorem)
– w zakładce „Wyszukiwanie” zaznaczenie opcji „Bez kolorowania wyniku” wyłącza teraz, oprócz dotychczasowego wyświetlania na czerwono typów alarmowych, również kolorowanie linijek wyniku ze względu na status końcowy badania
– w „Wydruku zbiorczym listy badań” wywoływanym w module „Badania->Wyszukiwanie” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście wyszukanych pozycji zmieniono metodę wyświetlania nazwy i adresu laboratorium – teraz brany jest z domyślnych wartości które można ustawić w module „Administrator->Wydruki”
– w oknie „Historia wyników” wyłączono zasady filtrowania wyników – obecnie wyświetlają się wszystkie badania bez względu na uprawnienia dostępu do wyników (to samo okno w module programu do podglądu wyników badań nadal filtruje wyniki ze względu na jednostki przypisane użytkownikowi w module „Administrator->Użytkownicy->ProMIC wyniki-dostęp”)

Moduł „Administrator”

– dodano uprawnienie „blokowanie okresów rozliczeniowych magazynu” umożliwiające wprowadzanie w module „Magazyn” blokad edycji dokumentów magazynowych

Moduł „Magazyn”

– dodano zakładkę „Blokady okresów” umożliwiającą zamykanie okresów rozliczeniowych w magazynach. W zamkniętym okresie rozliczeniowym nie można dodawać, modyfikować i usuwać dokumentów magazynowych. Aby móc je zmieniać użytkownik z uprawnieniem „blokowanie okresów rozliczeniowych magazynu” musi najpierw usunąć blokadę za wybrany okres.
– w zakładkach „Przychody”, „Rozchody” i „Przesunięcia międzymagazynowe” dodano blokadę uniemożliwiającą dodawanie, modyfikację lub usuwanie dokumentów w zablokowanych okresach rozliczeniowych

 • 1.12.3.0 28.06.2014
Moduł „Administrator”
– dodano zabezpieczenie przed ustawianiem daty ważności konta użytkownika większej niż ’01-01-2038′ (max data ważności konta obsługiwana przez obecną wersję bazy danych, limit ten nie dotyczy pozostałych dat podawanych w programie)
– w zakładce „Słowniki->Materiały” ustawiono znacznik „Tylko aktualne” domyślnie w pozycji wyłączonej tak aby zawsze wyświetlała się pełna lista
– w zakładce „Słowniki->Magazyny->Asortyment” dodano pola „Ilość min” i „Ilość max” służące jako filtr do wyszukiwania pozycji magazynowych których jest na stanie za mało (ilość na stanie poniżej zadeklarowanej ilości minimalnej) lub za dużo (ilość powyżej ilości maksymalnej).
– w zakładce „Słowniki->Magazyny->Asortyment” dodano zakładkę „Grupy asortymentowe” w której możemy deklarować grupy w których możemy grupować pozycje asortymentowe
– w zakładce „Słowniki->Magazyny->Asortyment->Asortyment – definicja” dodano u dołu zakładkę „Magazyny w których może być używany” w której można odnotować w których magazynach ma być widoczny wybrany asortyment
– w zakładce „Słowniki->Magazyny->Asortyment->Asortyment – definicja” dodano u dołu zakładkę „Grupy asortymentu do których należy” w której można odnotować do których grup asortymentowych należy wybrany asortyment
Moduł „Badania”
– w zakładce „Wynik” na liście wyhodowanych mikroorganizmów wprowadzono blokadę max wysokości wiersza (zabezpieczenie na wypadek podawania długich uwag do mikroorganizmu)
– zmodyfikowano mechanizm wyświetlający komunikat opcji zapisu badania gdy data wyniku jest z przeszłości – obecnie nie wyświetla się on gdy ktoś ręcznie zmodyfikował datę wyniku zapisywanego badania a wyświetla się gdy zmodyfikowano jakąkolwiek inną cześć wyniku nie zmieniając daty wyniku
– zmodyfikowano komunikat przy zapisie badania w którym data wyniku jest starsza niż moment zapisu. Komunikat zmieniono z „Czy ustawić nową datę zakończenia badania?” na „Obecna data wyniku jest z przeszłości. Czy ustawić nową datę zakończenia badania?”
– zmodyfikowano komunikat przy zapisie badania w którym wprowadzono opis badania ale nie wprowadzono daty wyniku. Komunikat zmieniono z „Czy zakończyć badanie?” na „Data wyniku jest pusta. Czy zakończyć badanie?”
Moduł „Zakażenia”
– dodano możliwość ewidencji kwalifikacji zakażeń dla badań kontrahentów obcych (w module „Administrator->Słowniki->Jednostki wewnętrzne” muszą mieć zadeklarowane podjednostki)
Moduł „Zestawienia”
– w oknie „Opcje zestawień” dodano przycisk „Czyść filtry” czyszczący wszystkie filtry
Moduł „Wydruk archiwum”
– na wydruku księgi badań zwiększono pole na numer badania
– anulowane badania na wydruku generują pustą linijkę z adnotacją „badanie anulowane”
Moduł „Magazyn”
– dodano możliwość zapisania do pliku xls wszystkich wyników wyszukiwań, elementów dokumentu, itp. (opcja dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszki)
– w zakładce „Stan magazynu” dodano filtr wyszukiwania „Tylko poniżej ilości minimalnej” wyszukujący pozycje których mamy na stanie mniej niż zadeklarowano jako ilość minimalna
– w zakładce „Stan magazynu” dodano filtr wyszukiwania „Tylko powyżej ilości maksymalnej” wyszukujący pozycje których mamy na stanie mniej niż zadeklarowano jako ilość maksymalna
– w zakładce „Stan magazynu” dodano filtr wyszukiwania „Grupa magazynowa” umożliwiający wyszukiwanie tylko asortymentów należących do wybranej grupy
– w zakładce „Przychody” dodano przycisk „Drukuj” drukujący wybrany dokument przychodowy
– w zakładce „Rozchody” dodano przycisk „Drukuj” drukujący wybrany dokument rozchodowy
– w zakładce „Stan magazynu” dodano przycisk „Drukuj” drukujący stan asortymentu w wybranym magazynie
– dodano zakładkę „Przesunięcia międzymagazynowe” umożliwiające automatyczne wygenerowanie rozchodu z jednego i przychodu do drugiego magazynu
 • 1.12.2.0 z 22.04.2014

Moduł „Badania”

– uaktualniono wydruk zgłoszenia do Sanepid-u dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (ZLB-1)
– uaktualniono wydruk zgłoszenia do Sanepid-u dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy (ZLB-2)
– uaktualniono wydruk zgłoszenia do Sanepid-u dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru oporności HIV (ZLB-3)
– w zakładce „Wynik” na liście wyhodowanych mikroorganizmów dla długich nazw wprowadzono linijki o dynamicznie dopasowujących się wysokościach
– użytkownicy posiadający tylko uprawnienie do rejestrowania badania mają teraz dodatkowo w module „Badania” dla badań posiewowych dostęp do zakładek „Butelka” i „Metodologia”

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Szybkie testy->Definiowanie szybkich testów” dodano daty obowiązywania szybkich testów

Moduł „Rejestracja”

– po wybraniu typu badania „Szybkie testy” lista dostępnych testów filtruje się o pozycje aktywne na dzień przyjęcia materiału
– zmieniono typ elementu wyświetlający wybranego pacjentaz pola typu edycyjnego na czytelniejszy napis

Moduł „Udostępnianie wyników”

– ujednolicono sposób kolorowania listy wyszukanych badań do odprawy analogicznie do listy wyszukanych badań w module „Badania->Wyszukiwanie”

Moduł „Konsultacje”

– dodano uprawnienie „menu główne konsultacje (tylko odczyt)” dające użytkownikom wgląd do modułu konsultacji bez możliwości ich dodwania, modyfikacji i wydruków

Moduł „Zestawienia”

– dodano nowe zestawienie „Ilość rejestracji” wyciągające ilość rejestrowanych badań z rozbiciem na dni i godziny rejestracji

 • 1.12.1.0 z 30.03.2014

Moduł „Badania”

– w zakładce „Rejestracja” dodano pole „Rejestrujący badanie” (wartość tego pola edytować może tylko użytkownik z uprawnieniem administratora)
– w zakładce „Wyszukiwanie” zmieniono na liście wyszukanych badań sposób wyświetlania wyhodowanych mikroorganizmów tak aby były one w tej samej kolejności jak w zakładce „Wynik”
– w zakładce „Wyszukiwanie” zmieniono na liście wyszukanych badań sposób wyświetlania szybkich testów tak aby były one w tej samej kolejności jak w zakładce „Szybkie testy”
– przyśpieszono wyszukiwanie historii patogenów pacjenta
– poprawiono układ listy wyszukanych badań w zakładce „Wyszukiwanie” (zwiększono wysokość rzędów i zlikwidowano niepotrzebne puste linijki na końcu kolumny wyhodowanych mikroorganizmów/wykonanych testów)

Moduł „Administrator”

– dodano uprawnienie użytkownika „grupowanie pacjentów i kierujących” dające dostęp do modułu Administrator ale tylko do zakładki „Grupowanie” – użytkownik posiadający takie uprawnienie po wejściu do modułu „Administrator” zobaczy tylko zakładkę „Grupowanie” (chyba że posiada też pełne uprawnienie „menu główne – administracja”)
– w zakładce „Słowniki->Materiały->Paczki do rejestracji->Zawartość zestawu materiałów” dodano możliwość dodania do materiału uszczegóławiającej go lokalizacji. Możliwe jest więc zadeklarowanie paczki materiałów do jednoczesnej rejestracji nie tylko wskazując materiał ale również skąd jest pobierany.

Moduł „Rejestracja”

– przy rejestracji zadeklarowanej wcześniej w administratorze paczki materiałów wczytywana jest również zadeklarowana tam lokalizacja materiału

Moduł „ProMIC wyniki” 1.4.0.1

– przyspieszono wyszukiwanie historii patogenów pacjenta
– rozbudowano mechanizm filtra „Tylko alarmowe” tak aby wyświetlał również alarmowe wyniki szybkich testów

 • 1.12.0.0 z 16.03.2014

Okno „Wiadomości”

– zmieniono sposób zapisu informacji z modułu „Wiadomości” w bazie danych (wygląd okna i praca w nim nie uległy zmianie ale wcześniejsze wersje programu działające na nowej wersji bazy danych
wywoływałyby cyklicznie błąd związany z brakiem tabeli „message” – do jego uniknięcia konieczna jest co najmniej wersja systemu ProMIC 1.12.x.x)

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” zmieniono nazwę filtra „Serologia” na „Szybki test”
– w zakładce „Wyszukiwanie” zmieniono układ pół wyszukiwania przenosząc filtry „Nr Księgi Głównej” i „Nr butelki” w prawy dolny róg sekcji filtrów, przenosząc znacznik „Tylko obecny rok” obok pól
numeru badania i zmieniając jego opis na numer obecnego roku
– w zakładce „Wyszukiwanie” zwiększono wielkość pól „Nr badania”, „Nr laborator.”, „Materiał” i „Szybki test” (dawna „Serologia”)
– w zakładce „Preparat” do dotychczasowych pól słowników „Leukocyty”, „Kom. nabłonkowe”, „Drożdże” i „Pałeczki kwasu mlekowego” dodano pola umożliwiające dodanie swobodnego opisu do tych pól (jeśli
te informacje mają się drukować na raportach konieczne jest zgłoszenie takiego zapotrzebowania)

Moduł „Rejestracja”

– ręczna zmiana podpowiadanego domyślnie czasu dostarczenia powoduje zmianę podpowiadanej daty pobrania materiału
– wyłączone zostało wywoływanie kalendarza poprzez dwuklik na polu daty (mogło utrudniać ręczną edycję daty)

Moduł „Wyszukiwanie błędów”

– wyłączone zostało wywoływanie kalendarza poprzez dwuklik na polu daty (mogło utrudniać ręczną edycję daty)

Moduł „Zestawienia”

– do zestawienia „Lista Badań” dodano filtr na status końcowy badania

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Fenotypy->Deklarowanie fenotypów” lista antybiotyków przypisanych do danego fenotypu sortowana jest z uwzględnieniem kolejności grup antybiotyków i kolejności antybiotyków w tych
grupach
– w zakładce „ProMIC wyniki – dostęp” możliwa jest zmiana proporcji wielkości list kontrahentów i ośrodków kosztu (poprzez złapanie lewym przyciskiem myszki niebieskiej linii rozdzielającej listy)
– w zakładce „ProMIC wyniki – dostęp” do listy jednostek do wyników których ma dostęp wybrany użytkownik dodano znacznik „Tylko własne” po zaznaczeniu którego użytkownik w programie do wyników badań
zobaczy tylko badania wybranego kontrahenta w których został oznaczony jako kierujący na badanie

Moduł „ProMIC wyniki” 1.4.0.0

– okno programu do podglądu wyników badań otwiera się teraz domyślnie na cały ekran
– dodano filtr „Kierujący” z listą kontrahentów do wyników których ma dostęp zalogowany użytkownik
– lista filtru ośrodków kosztu jednostek kierujących zawiera teraz tylko pozycje ośrodków do wyników których ma dostęp zalogowany użytkownik
– w zakładce „Preparat bezpośredni” dodano obsługę pól swobodnych opisów do pól „Leukocyty”, „Kom. nabłonkowe”, „Drożdże” i „Pałeczki kwasu mlekowego”
– dodano zakładkę „Uwagi do antybiotykoterapii” zawierającą opis z modułu „Badania->Wynik->Uwagi do antybiotykoterapii”

 • 1.11.0.0 z 31.01.2014

Moduł „Badania”

– uaktualniono wzór wydruku zgłoszenia do KOROUN

Moduł „Magazyn próbek”

– do listy wyszukanych depozytów dodano kolumnę „Uwagi”
– do listy wyszukanych depozytów dodano kolorowanie na czerwono typów alarmowych analogicznie jak w innych modułach systemu
– dodano opcję „Bez kolorowania wyniku” wyłączającą kolorowanie typów alarmowych (używana gdy chcemy zapisać wynik wyszukiwania do pliku xls)

Moduł „Epidemiologia”

– do filtrów wyszukiwania dodano pole „Nr paczki”
– do filtrów wyszukiwania dodano pole „Tytuł wydruku”
– dodano przycisk „Czyść” czyszczący filtry wyszukiwania
– dodano kolorowanie aktywnego pola na żółto
– dodano możliwość wyszukiwania paczek epidemiologicznych po dowolnej kombinacji pól wyszukiwania

Moduł „Udostępnianie wyników”

– zmieniono nazwę pola podglądu uwag do całego badania z „Uwagi” na „Uwagi do bad.”
– dodano pole podglądu wyniku „Uwagi do wyhod.” zawierające zawartość wyniku z sekcji „Badanie->Wynik->Uwagi do wyniku badania (drukowane na wyniku w sekcji „wyhodowano” pod listą mikroorganizmów)”
– poprawiono czyszczenie pól podglądu wyniku

Moduł „Zakażenia”

– w zakładce „Wyszukiwanie kwalifikacji” kwalifikacje są teraz wyszukiwane po zakresie dat pobrania materiału
– w zakładce „Wyszukiwanie kwalifikacji” można teraz również wyszukiwać kwalifikacje w których czynnikami były wyniki szybkich testów a nie jak dotychczas tylko te gdzie czynnikami były patogeny z badań posiewowych

 • 1.10.0.0 z 12.12.2013

Moduł „Menu główne”

– dodano nowy przycisk „Magazyn próbek” otwierający nowy moduł służący do ewidencji próbek składowanych przed lub po wykonaniu badania

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Magazyny” dodano nową podzakładkę „Magazyny próbek” służącą do deklarowania magazynów składowania próbek i ich podziału wewnętrznego o ile taki używamy (np. magazynem może być „Lodówka nr 1” a jego częściami „Półka nr 1”, „Półka nr 2”, „Zamrażalnik”, itp.)

Moduł „Magazyn próbek”

– nowy moduł służący do przeglądania list próbek składowanych przed lub po wykonaniu badania z podziałem na poszczególne magazyny
– jeśli próbka jest skojarzona z badaniem podwójne kliknięcie na wyszukanym na liście depozycie powoduje otwarcie okna edycji badania którego ten depozyt dotyczył

Moduł „Badania”

– dodano zakładkę „Magazyn” umożliwiającą zadeklarowanie lub sprawdzenie w którym magazynie (i jego części) składujemy próbkę z której wykonano dane badanie. Dla precyzyjniejszego określenia próbki pochodzącej z badania posiewowego do składowanej próbki można zadeklarować mikroorganizm wyhodowany w danym badaniu lub dowolny mikroorganizm wybrany z listy słownika mikroorganizmów

– w oknie wyboru typu alarmowego wyświetlone typy sortowane są teraz po nazwie
– w oknie wyboru typu alarmowego zmodyfikowano filtr ograniczający listę typów tylko do aktualnych. Dotychczas wyświetlał on tylko typy aktualne na dzień daty pobrania materiału. Obecnie filtr najpierw bierze pod uwagę date końca badania (o ile istnieje), jeśli jej nie ma to datę dostarczenia materiału (o ile istnieje) i dopiero gdy jej brakuje filtruje wg daty pobrania materiału.
– poprawiono skalowanie okna wyboru typów alarmowych

Moduł „Wydruk badań”

– do listy wyszukanych badań dodano kolumnę „Mikr./Test” zawierającą dane o wyhodowanych mikroorganizmach lub wykonanych testach analogiczną jak w zakładce „Wyszukiwanie” modułu „Badania”
– nad listą wyszukanych badań dodano pole „Wyszukano” wyświetlające liczbę wyszukanych badań
– dodano blokadę uniemożliwiającą podgląd wybranego badania w module „Badania” (poprzez dwuklik na liście badań do wydruku) użytkownikom bez uprawnienia do edycji badań

 • 1.9.7.0 z 27.10.2013

Menu główne

– nazwa przycisku „Badania z błędami” zmieniona została na „Wyszukiwanie błędów”

Moduł „Wyszukiwanie błędów”

– dodano zestawienie „zdublowani pacjenci” wyszukujące pacjentów o takim samym nazwisku, imieniu ale różnych numerach ID (różne osoby w bazie) mających odnotowane badania (nie wyszukają się osoby nie mające żadnych badań – do likwidacji takich osób możemy stosować typ błędu „pacjenci bez badań”)
– podwójne kliknięcie na liście wyszukanych zdublowanych pacjentów powoduje automatyczne otwarci modułu „Administrator” w zakładce „Łączenie pacjentów” i wyszukuje na listach pacjentów których wybraliśmy w module „Wyszukiwanie błędów”

Moduł „Badania”

– w zakładce „Szybkie testy” dodano znacznik „Płatny” działający analogicznie jak znacznik dla metody działania: szybki test nie oznaczony jako „Płatny” nie jest brany pod uwagę w zestawieniach kosztowych
– w zakładce „Wyszukiwanie” opcji „Tylko zewnętrzne” zmieniono nazwę na „Tylko elektroniczne” (nadal po zaznaczeniu wyszukują się tylko badania zlecone elektronicznie przez system szpitalny)
– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano opcję „bez potwierdzenia” będącą rozszerzeniem opcji „Tylko elektroniczne” po wybraniu której system wyświetli domyślnie tylko badania zlecone elektronicznie którym nigdy nie potwierdzono przyjęcia (brak daty rejestracji)

Moduł „Wydruki”

– dodano nowe filtry wyszukiwania badań: osoba autoryzująca badanie, wynik badania posiewowego i wynik szybkiego testu
– do listy wyszukanych badań dodano kolumny z typem badania (posiewowe, szybkie testy, itp.) i „Wynik” (status końcowy badania)
– dodano kolorowanie listy wyszukanych badań zależnie od statusu (wyniku) badania analogicznie jak w zakładce „Wyszukiwanie” modułu „Badania”

Moduł „Zestawienia”

– w oknie opcji zestawień dodano zakładkę filtra „Status badania”
– w oknie opcji zestawień dodano zakładkę filtra „Wynik” ze słownikiem wyników szybkich testów
– do zestawienia „Materiały – wyniki” dodano filtr na status końcowy badania
– do zestawienia „Testy serologiczne – zlecenia z wynikiem dodatnim” dodano filtry na wynik szybkiego testu i daty pobrania, przyjęcia i wydania badania
– do zestawienia „Testy serologiczne – zlecenia z wynikiem dodatnim” dodano kolumnę „Data przyjęcia”
– do zestawienia „Testy serologiczne – wyniki badań” dodano filtry na wynik szybkiego testu i daty pobrania, przyjęcia i wydania badania
– do zestawienia „Serologie – ośrodki kosztu” dodano filtr na wynik szybkiego testu
– do zestawienia „Ośrodki kosztu – serologie” dodano filtr na wynik szybkiego testu
– do „zestawienia kosztowego” dodano obsługę znacznika „Płatny” przypisywanego w module „Badania” do wykonanego szybkiego testu

 • 1.9.6.0 z 18.07.2013

Moduł „Kasa”

– rozbudowano moduł umożliwiając ujęcie w ramach jednej płatności wielu pozycji kosztowych z różnych badań. Moduł nadal domyślnie wyświetla w górnej liście tylko pozycje do zapłacenia z edytowanego badania ale po kliknięciu opcji „Pokaż wszystkie niezapłacone z innych badań” możliwe jest dodanie tych innych badań do jednej płatności.
– dodano zabezpieczenie uniemożliwiające dodanie tej samej pozycji kosztowej do kilku płatności
– dodano mechanizm podpowiadający łączną wartość płatności na podstawie zaznaczonych pozycji na górnej liście

Moduł „Zestawienia”

– w zestawieniu „mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki w stopce zestwienia dodano pozycje „% opornych” i „ilość opornych”

Moduł „Konsultacje”

– dodano kolorowanie listy badań pacjenta zależnie od statusu (wyniku) badania analogicznie jak w zakładce „Wyszukiwanie” modułu „Badania”
– do listy badań pacjenta po kolumnie „Nr badania” dodano kolumnę z rodzajem badania (posiewowe b, szybkie testy s, epidemiologiczne e)
– do listy badań pacjenta dodano kolumnę „Zakończono” z datą zamknięcia badania

Moduł „Administrator”

– uaktualniono metodę grupowania pacjentów

Moduł „Badania”

– do wydruku zgłoszenia do KORLD dodano mechanizm umożliwiający zapisanie w bazie i wydrukowanie zawartości pola „Cel badania”
– ze względu na wymóg prawny w przypadku gdy wprowadzamy zmiany do wyniku badania któremu cofnęliśmy wcześniej udostępnienie w formie elektronicznej system wyświetli dodatkowo okno wprowadzania powodu wprowadzenia zmian. W polu powodu zmiany uruchomiony jest standardowy mechanizm makr tekstowych. Cofnięcie odprawy i ponowna odprawa bez wprowadzania zmian wyniku nie powoduje konieczności podawania powodu.
– w zakładce „Inne” dodano sekcję „Powody zmian odprawionego wyniku” zawierającą historię odpraw i wprowadzonych informacji o powodach zmian wyniku badania

Moduł „Wynik grupowy”

– w module zablokowano możliwość wprowadzanmia wyniku grupowego do badań którym cofnięto odprawę (dla tych badań brak kwadratu do wybrania takiego badania). Nadal jednak można dwukrotnym klikięciem na takim badaniu otworzyć je do edycji. Nastąpi wówczas otwarcie modułu „Badania” w którym możemy wprowadzić wynik.
– dodano kolumnę „Cofnięta odprawa” pokazującą czy badanie było odprawione a następnie cofnięto tę odprawę

 • 1.9.5.0 z 10.06.2013

Moduł „Administrator”

– dodano nowe uprawnienie użytkownika „badania – wydruk tylko kopii wyniku” umożliwiające nadanie użytkownikowi prawa do drukowania tylko tych badań które były już chociaż raz wydrukowane przez użytkownika z pełnymi uprawnieniami do wydruków (np. takie uprawnienie można nadać lekarzom w programie wyników badań lub sekcjom epidemiologicznym żeby drukowały na swoje potrzeby tylko kopie wyników zatwierdzonych i wydrukowanych wcześniej przez pracowników laboratorium z pełnym uprawnieniem „badania – wydruk wyniku” ). Nadanie uprawnienia „badania – wydruk tylko kopii wyniku” zabezpiecza np. przed sytuacjami gdy laboratorium nie wydrukowało wyniku badania gdyż uznało go mylnie za wydany gdyż oznaczony on już został jako „wydrukowany” bo ktoś spoza laboratorium (np. z sekcji zakażeń szpitalnych) wydrukował ten wynik jako pierwszy.

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście wyszukanych badań w wyświetlonym menu dodano pozycję „Dodaj do konsultacji” otwierającą moduł „Konsultacje” w trybie dodawania nowej konsultacji wprowadzając już do niej pacjenta, wybrane badanie, kierującego i konsultanta (zalogowanego użytkownika o ile ma uprawnienie „konsultant”)
– dodano obsługę nowego uprawnienia użytkownika „badania – wydruk tylko kopii wyniku” umożliwiającą wydruk TYLKO badań wydrukowanych uprzednio przez kogoś z pełnym uprawnieniem „badania – wydruk wyniku”
– w zakładce „inne” dodano sekcję „Konsultacje do których dołączono badanie” umożliwiającą podgląd opisów konsultacji do których podczepiono wybrane badanie oraz poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do konsultacji” możliwość otwarcia modułu „Konsultacje”  w trybie dodawania nowej konsultacji wprowadzając już do niej pacjenta, wybrane badanie, kierującego i konsultanta (zalogowanego użytkownika o ile ma uprawnienie „konsultant”)

Moduł „Konsultacje”

– dwuklik na liście badań pacjenta otwiera moduł „Badania” wyświetlając do edycji wybrane badanie
– zmieniono mechanizm ładowania ośrodków kosztu (teraz ośrodki kosztu filtrują się wyświetlając tylko pozycje wybranego kontrahenta)

Moduł „Udostępnianie wyników”

– uruchomiono możliwości jednoczesnego odprawiania i drukowania wyników odprawianych badań wg wzorów identycznych jak te dostępne w module „Badania”
– dodano obsługę nowego uprawnienia użytkownika „badania – wydruk tylko kopii wyniku” umożliwiającą wydruk TYLKO badań wydrukowanych uprzednio przez kogoś z pełnym uprawnieniem „badania – wydruk wyniku”

Moduł „Zakażenia”

– dodano obsługę nowego uprawnienia użytkownika „badania – wydruk tylko kopii wyniku” umożliwiającą wydruk TYLKO badań wydrukowanych uprzednio przez kogoś z pełnym uprawnieniem „badania – wydruk wyniku”

Moduł „Wydruki”

– dodano obsługę nowego uprawnienia użytkownika „badania – wydruk tylko kopii wyniku” umożliwiającą wydruk TYLKO badań wydrukowanych uprzednio przez kogoś z pełnym uprawnieniem „badania – wydruk wyniku”

Program „ProMIC wyniki”

– dodano obsługę nowego uprawnienia użytkownika „badania – wydruk tylko kopii wyniku” umożliwiającą wydruk TYLKO badań wydrukowanych uprzednio przez kogoś z pełnym uprawnieniem „badania – wydruk wyniku”

 • 1.9.4.0 z 24.04.2013

Moduł „Badania”

– w oknie wyszukiwania pacjenta na liście wyszukanych pacjentów dodano kolumnę „Rasa”
– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano opcję „Bez kolorowania wyniku” wykonującą zestawienie bez oznaczania kolorem czerwonym szczepów alarmowych i płatności pacjenta. Kolorowanie powoduje niestety problem przy zapisie do pliku xls gdyż do danych zpisywane są również komendy powodujące kolorowanie na co niestety nie mam żadnego wpływu. Aby poprawnie zapisać wynik zestawienia do xls bez tych niepotrzebnych dopisków należy PRZED WYKONANIEM ZESTAWIENIA zaznaczyć nową opcję, wykonać zestawienie i dopiero potem zapisać wynik do pliku xls.Po zapisie można ponownie odznaczyć opcję i przywrócić tym kolorowanie wyniku.
– w oknie wyszukiwania personelu (np. lekarzy kierujących) poprawiono metodę wyszukiwania tak aby wyświetlać przypadki gdy nazwiska w bazie zapisane są tylko dużymi literami

Moduł Administrator

– zmodyfikowano mechanizm automatycznego dodawania metod badania do rejestrowanego badania (metody mogą być deklarowane w zakładce Słowniki->Materiały) tak aby nie działał niepotrzebnie w przypadku badań z szybkimi testami

Moduł „Konsultacje”

– przycisk „Zapisz” przeniesiony do zakładki „Konsultacja”
– przycisk „Drukuj” przeniesiony do zakładki „Konsultacja” z nazwą zmienioną na „Drukuj edytowaną konsultację”
– w zakładce „Zestawienie konsultacji” dodany przycisk „Drukuj wybrane konsultacje” umożliwiający dla zestawienia „Lista konsultacji” wywołanie wydruku zbiorczego konsultacji (wybrane konsultacje posortowane są wg pacjentów i w odwrotnej kolejności czasowej czyli od najnowszych do najstarszych)
– okno podglądu wydruku pojedynczej konsultacji wyświetla się teraz zmaksymalizowane na cały ekran
– w zakładce „Zestawienie konsultacji” do zestawień dodano filtr wyszukiwania wg jednostki proszącej o konsultację

 • 1.9.3.0 z 14.04.2013

Moduł „Kasa”

– na liście pozycji (metod lub testów) do opłacenia w kolumnie „Płatności” dokumenty wpłat i zwrotów ułożone są teraz w kolejności powstawania i dodatkowo kolorowane są na zielono (wpłaty pacjenta) lub na czerwono (zwroty dla pacjenta)
– na liście płatności dla zwiększenia czytelności pozycje kolumny numer dokumentu kolorowane są na zielono (wpłaty pacjenta) lub czerwono (zwroty dla pacjenta)
– dodano dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające wydruk dokumentów płatności do których nie podczepiono jeszcze pozycji płatności

Moduł „Badania”

– poprawiono wyświetlanie przebiegów do badań z szybkimi testami
– w bazie danych dodano dodatkowe zabezpieczenie nadające automatycznie kolejne numery szczepu dla identycznych gatunkowego mikroorganizmów w sytuacji gdy mikroorganizmy dodawane są automatycznie przez interfejs aparatu (dotychczas wszystkie mikroorganizmy zrzucane przez aparat dostawały ten sam numer szczepu równy „zero”)
– we wszystkich miejscach w których wyświetlane są ceny metod lub szybkich testów zmieniony został opis z „Cena” i „Wartość” na „Cena brutto” i „Wartość brutto” (ze względu na możliwość różnicowania stawek VAT dla tej samej metody zależnie czy badanie wykonywane jest z materiału pobranego od człowieka lub zwierzęcia)

Moduł „Zestawienia”

– lista wyboru „Typ zestawienia” przeniesiona została z zakładki „Ogólne” do lewego górnego rogu okna opcji zestawień dzięki czemu zawsze jest dostępna i w każdej chwili widać jakie zestawienie jest wybrane
– pola zestawień dotyczące raportu kasowego zostały przeniesione z zakładki „Ogólne” do nowej zakładki „Kasa”
– w zestawieniu „Raport kasowy” dodana została kolumna „Kasa fiskalna” wyświetlająca czas wysłania informacji o płatności do kasy fiskalnej
– w zestawieniu „Raport kasowy” dodano dodatkowy filtr „Tylko wysłane do kasy fiskalnej” po zaznaczeniu którego do zestawienia brane są tylko pozycje wysłane wcześniej do kasy fiskalnej
– w zestawieniu „Raport kasowy” dodano dodatkowy filtr na zakres dat i godzin wysyłki płatności do kasy fiskalnej
– w zestawieniu „Raport okresowy – wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych” dodano dodatkowy filtr na typ badań będących podstawą do kwalifikacji jako zakażenie (posiewowe lub szybkie testy)
– w „Zestawieniu kosztowym” wykonywanym z opcją „koszt razem” uruchomiono obsługę filtra „Przedziały czasowe” umożliwiającego rozbijanie kosztów na lata, półrocza, kwartały i miesiące

Moduł „Administrator”

– w oknie dodawania/edycji kontrahenta dodano zabezpieczenie przed podaniem REGON-u ‚000000000’ zarezerwowanego dla płatności własnych pacjenta

Moduł „Zakażenia”

– w zakładce „Wyszukiwanie kwalifikacji” do listy wyszukanych kwalifikacji zakażeń dodano kolumnę „L.p.” (liczba porządkowa)
– w zakładce „Wyszukiwanie kwalifikacji” dodano filtr „Sortowanie” umożliwiający wybór sposobu sortowania wyniku wyszukiwania (wg pacjentów, kolejności wprowadzania do systemu lub dat pobrań materiału do badań będących podstawą kwalifikacji)

 • 1.9.2.0 z 24.02.2013

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” dla zwiększenia czytelności na liście wyszukanych badań nazwy typów alarmowych kolorowane są na czerwono

Moduł „Zestawienia”

– w „Zestawieniu błędów przedlaboratoryjnych” dodano filtr na typ badania (posiewowe, szybkie testy lub nadzór)
– w zestawieniu „Raport kasowy” poprawiono działanie filtru wyboru kasy

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Użytkownicy->Tworzenie” dodano dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające podawanie polskich znaków w loginie tworzonego użytkownika

Moduł „Badania z błędami”

– w zestawieniu „badania bez wydruku” dodano opcję „dołącz badania wydrukowane tylko przed datą zamknięcia” powodującą że jako błędne traktowane są również te badania których wynik wydrukowano TYLKO przed datą i godziną zamknięcia badania i ani razu nie wydrukowano wersji finalnej wyniku PO tej dacie i godzinie

 • 1.9.1.0 z 17.02.2013

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Materiały->Definicja” dodano w dolnej sekcji „Metody automatycznie dodawane do badania …” możliwość podczepienia do materiału kilka razy tej samej metody badania która przy rejestracji automatycznie zostanie dołączona do rejestrowanego badania (dotychczas można było dodać tylko jedną sztukę każdej metody)
– w zakładce „Metody badania” lista cech metod zamknięta została w sekcję „Typ badania” (analogicznie jak filtr w module „Badania->Metdologia”)
– w zakładce „Aparaty” dodano zakładkę „Interfejsy wymiany danych” służącą do deklarowania użytkowanych aparatów (podzakładka „Aparaty”) i komputerów do których aparaty podłączone są kablami i na których działają programy pośredniczące w wymianie danych z systemem ProMIC (podzakładka „Komputery”)
– w zakładce „Metody badania” dodano do obecnych cech metody („identyfikacji”, „określania antybiogramów” i „opisu preparatu”) nową cechę: „posiewowa” ( zależnie od tej cechy możliwe jest sortowanie metod w module „Badania->Metodologia”, filtrem „Typ metody” w prawym górnym rogu zakładki )

Moduł „Zakażenia”

– poprawiono sposób wyświetlania okna statystyk jednostek (obecnie jest wyśrodkowane na ekranie)
– poprawiono na liście format wyświetlania kolumny „% wykorzystania łóżek”

Moduł „Badania”

– w oknie edycji danych osobowych poprawiono wyświetlanie i edycję numeru NIP pacjenta
– w zakładce „Metodologia” zmieniono zasadę działania znajdującego się w prawym górnym rogu zakładki filtru „Typ metody” (dotychczas jako „posiew” wyświetlane były metody nie przypisane do typów „identyfikacja”, „lekowrażliwość” i „preparat” a obecnie wyświetlane są tylko metody przypisane w module „Administrator->Słowniki->Metody badania” do typu „Metoda posiewowa”)
– w zakładce „Metodologia” dodano do filtra „Typ metody” pozycję „pozostałe” wyświetlające wszystkie metody nie przypisane do typów  „identyfikacja”, „lekowrażliwość”, „preparat” i „posiew”

Moduł „Zestawienia”

– w zestawieniu „Raport zakażeń” dodano zabezpieczenie przed błędem ujawniającym się w przypadku pustego wyniku zestawienia

 • 1.9.0.0 z 31.01.2013

Nowy moduł „Info”

– w menu głównym programu dodany został przycisk „Info” kliknięcie któego powoduje otwarcie okna z podstawowymi informacjami na temat interfejsu użytkownika, używanymi skrótami klawiaturowymi i z danymi kontaktowymi do firmy Mori

Moduł Administrator:

– w zakładce „Cennik” po zmianie ceny za pomocą przycisku „Ustaw nową cenę dla wybranej pozycji cennika” dodano czyszczenie pól „Cena, Cena cito” i „Pierwszy dzień obowiązywania nowej ceny”
– w zakładce „Słowniki->Kasa” dodano pole „Lokalizacja” wykorzystywane przy wydrukach nagłówków paragonów i faktur

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” na liście wyszukanych badań do kolumny „Materiał” dodano wyświetlanie lokalizacji (o ile była podana)
– w oknie danych osobowych pacjenta dodano pole „NIP” (potrzebne do wystawiania faktur)

Moduł „Zestawienia”

– w zestawieniu „Lista badań” do kolumny „Materiał” dodano wyświetlanie lokalizacji (o ile była podana)
– w zestawieniu „Raport kasowy” dodano filtr na kasjera i typ transakcji (wpłata i/lub zwrot)
– w zestawieniu „Lista badań” dodano kolumny „Rozpoznanie” i „Pracownia”

Moduł „Rejestracja”

– w sekcji „Zlecający” dodano pole „Kasa” – wymagane tylko dla laboratoriów użytkujących moduł kasowy

Moduł „Kasa”

– dodano przycisk „Potwierdzenie” wywołujący wydruk dokumentu potwierdzenia przyjęcia płatności za badanie wybranej na dolnej liście okna kasowego
– dodano wymuszanie wskazania których pozycji kosztowych badania (górna lista okna kasowego) dotyczy wprowadzana płatność – opcja aktywna tylko dla laboratoriów mających włączoną opcję wystawiania dokumentów księgowych
– dodano przycisk „Wyślij do kasy fiskalnej” umożliwiający obsługę kas fiskalnych – opcja dostępna dla laboratoriów wykorzystujących kasy fiskalne
– w górnej części okna dodano informację o zalogowanym kasjerze
– dodano sekcję wydruku dokumentów księgowych (KP, KW, faktur) aktywną dla laboratoriów mających włączoną opcję wystawiania takich dokumentów w której jest możliwość:
1) zadeklarowania płatnika innego niż pacjent któremu wykonano badanie (przycisk „Kasuj” czyści informację o płatniku, przycisk „Inna osoba” otwiera standardowe okno wyboru pacjenta, przycisk „Firma” otwiera okno wyszukiwania/dodawania firm, przycisk „Pacjent z badania” wstawia jako płatnika pacjenta któremu zlecono opłacane badanie)
2) wydrukowania przyciskiem „KP/KW” dokumentów KP i KW
3) wydrukowania przyciskiem „Faktura” faktury za badanie
4) dodano znacznik „Kopia” powodujący dodanie na dokumentach KP/KW i fakturach nagłówek „Kopia”

Moduł „Archiwum”

– po otwarciu okna wydruku księgi laboratoryjnej domyślnie podpowiada się rok bieżący
– do pól dat dodano przyciski pobierania dat z kalendarza

 • 1.8.8.0 z 21.12.2012

Zmiany globalne:

– do nazwy ProMIC wyświetlanej na dolnej belce systemu Windows dodano inicjały zalogowanego użytkownika ułatwiające wybranie właściwego programu w sytuacji gdy na tym samym komputerze uruchomione jest kilka ProMIC-ów do których zalogowało się kilku różnych użytkowników
– wprowadzono nowy mechanizm wewnętrznej numeracji badań dzięki któremu system automatycznie rozpoczyna numerację dla dowolnego roku, umożliwia dorejestrowanie badania do lat wcześniejszych z zachowaniem numeracji tych lat i dodatkowo umożliwia to że jeśli usuniemy z systemu ostatnio zarejestrowane badanie(a) w danym roku to nowo rejestrowane badania w tym samym roku dostaną ponownie usunięte numery dzięki czemu unika się „dziur” numeracyjnych (mechanizm nie zajmie ponownie numerów jeśli usuniemy numer starszy niż ostatnio nadany)

Moduł „Zestawienia”

– w oknie „Opcje zestawień” w zakładce „Pacjenci/Badania” dodano możliwość wyszukiwania jako filtra badań z nadzoru epidemiologicznego
– w oknie „Opcje zestawień” w zakładce „Pacjenci/Badania” dodano opcję „badania bez pacjenta” umożliwiającą odfiltrowanie z wszystkich badań z nadzoru epidemiologicznego tych  wykonanych z materiałów nie pochodzących od pacjenta (np. wymaz ze środowiska, itp.)
– w zestawieniu „materiały – ośrodki kosztu” poprawiono naliczanie kolumny „Razem”
– w „zestawieniu kosztowym” dodano filtr na materiał badania
– w zestawieniu „Raport zakażeń” dodano filtr na kontrahentów umożliwiający wykonanie zestawienia zbiorczego dla całego kontrahenta bez rozbicia na jego jednostki

Moduł „Badania”

– zmieniono metodę ładującą powtórkę wyniku poprzedniego badania pacjenta tak aby mikroorganizmy wyhodowane we wcześniejszym badaniu ładowały się do nowego badania w tej samej kolejności jak w starym wyniku
– poprawiono metodę wyszukującą badania po REGON-ie kontrahenta gdy zmieniono mu REGON w module administratora

Moduł „Magazyn”

– w zakładce „Rozchody” do wyszukiwania dokumentów rozchodowych dodano filtr na ośrodek kosztu odbiorcy (lista „Odbiorca”)
– na liście wyszukanych dokumentów dodano kolumnę „Odbiorca” z nazwą jednostki na którą wydano asortyment
– dodano możliwość włączenia automatycznej numeracji dokumentów przychodu i rozchodu (numeracje restartowane miesięcznie lub rocznie dla każdego typu dokumentu osobno)
– w zakładkach „Przychody” i „Rozchody” zmieniono kolejność sortowania list wyszukanych dokumentów tak aby pokazywane były od najnowszych do najstarszych

Moduł „Udostępnianie wyników”

– poprawiono metodę wyświetlającą listę wyhodowanych mikroorganizmów tak aby były wyświetlone w tej samej kolejności jak w badaniu

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Materiały” dodano podzakładkę „Definicja” (zawierającą dotychczasowe pola dodawania i edycji nazw materiałów) i podzakładkę „Paczki do rejestracji” umożliwiającą deklarowanie paczek materiałów do ich grupowego rejestrowania w module „Rejestracja”
– w zakładce „Słowniki->Materiały->Definicja” do definicji materiału badania dodano pole „Klasa czystości” umożliwiające podpięcie definicji normy klasy czystości potrzebnej do określania wyników badania na wydrukach wyników paczek zleceń epidemiologicznych

 • 1.8.7.0 z 22.10.2012

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Cennik” dodano wyświetlanie stawki podatku VAT i podpowiadanie domyślnej stawki „zwolniony”
– w zakładce „Grupowanie pacjentów i personelu” zmieniono nazwę podzakładki „Przenoszenie wyników badań” na „Łączenie pacjentów”
– w zakładce „Grupowanie pacjentów i personelu” zmieniono nazwę podzakładki „Łączenie osób i personelu” na „Łączenie personelu”
– w zakładce „Grupowanie pacjentów i personelu” w podzakładce „Łączenie personelu” poprawiono nagłówki kolumny wyszukanych osób z „Pacjent” na „Personel”

Moduł „Zestawienia”

– w zestawieniach kosztowych dodano opcję „nie uwzględniaj dat metod” powodującą, że przy naliczniu kosztów system nie będzie brał pod uwagę czy data wykonania metody jest np. spoza zakresu dat rejestracji badania (np. jeśli podaliśmy daty rejestracji od 01-01-2012 do 06-01-2012 a metoda w badaniu zarejestrowanym 05-01-2012 wykonana została 10-01-2012 to bez zaznaczenia nowej opcji metoda nie została by policzona do zestawienia a po zaznaczeniu tej opcji została by policzona)
– dodano nowe zestawienie „Lekarze kierujący – ilości zleceń” wyświetlające dla badań posiewowych ile zleceń na poszczególne materiały z wybranych jednostek kierujacych zlecali poszczególni lekarze kierujący

 • 1.8.6.0 z 07.10.2012

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Cennik” do definicji pozycji cennika (nowej lub edytowanej) dodano konieczność podawania wymaganej stawki podatku VAT (rozbudowa do przygotowywanego modułu fakturowania)
– w zakładce „Użytkownicy->Tworzenie” dodano filtr wyszukiwania „Tylko z loginem” wyświetlający po wybraniu tylko użytkowników z założonym kontem w systemie ProMIC (nie wyświetleni będą np. lekarze kierujący którzy nie mają dostępu do programu udostępniającego wyniki badań)
– w zakładce „Użytkownicy->Tworzenie” dodano filtr wyszukiwania wg grup użytkowników (w „Administrator->Użytkownicy->Grupy” możemy deklarować nowe grupy i przypisywać do nich użytkowników wybranych uprzednio w lewej, pionowej liście okna „Administrator”)
– w zakładce „Użytkownicy->Tworzenie” dodano możliwość zapisu do pliku listy wyszukanych użytkowników po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście i wybraniu z wyświetlonego menu opcji „Zapisz do pliku” (użytkownik z loginem i bez daty końca obowiązywania oznacza że konto jest aktywne bezterminowo aż do wprowadzenia jakiejkolwiek daty końca jego aktywności)
– do listy uprawnień użytkownika systemu ProMIC (Administrator->Użytkownicy->Uprawnienia) dodano pozycję „Podpowiadanie interpretacji wrażliwości na podstawie MIC lub strefy” która po włączeniu uruchamia w module „Badania->Wynik” podpowiadanie interpretacji słownych wrażliwości na podstawie wprowadzanych MIC lub stref (dotychczas cechę tę można było tylko każdorazowo po uruchomieniu programu włączać lub wyłączać w module „Badania->przycisk „Opcje”)
– w zakładce „Użytkownicy->Info” dodano sekcję „Hasło ważne” z informacją ile dni ważne jest jeszcze hasło użytkownika do momentu gdy system wymusi jego zmianę lub informację „termin ważności upłynął” jeśli minął więcej niż miesiąc od ostatniej zmiany hasła
– w zakładce „Użytkownicy->Info” w sekcji „Konto aktywne do” dla użytkowników nie posiadających daty końca obowiązywania konta wyświetlana jest informacja „zawsze aktywne”

Moduł „Badania”

– do zakładki „Inne” zawierającej nietypowe cechy badania dodano systemową (niemodyfikowalną przez użytkowników) pozycje „pacjent ambulatoryjny” umożliwiające oznaczenie badania jako niewykazywane w module „Badania z błędami” dla typu błędu „brak daty hospitalizacji” (badanie nie będzie wykazywane w zestawieniu gdy oznaczono „pacjent ambulatoryjny”)
– do zakładki „Inne” zawierającej nietypowe cechy badania dodano systemową (niemodyfikowalną przez użytkowników) pozycje „większa ilość patogenów niż metod badania” umożliwiającą oznaczenie badania jako niewykazywane w module „Badania z błędami” dla typu błędu „większa ilość patogenów i/lub ich antybiogramów niż metod badania” (badanie nie będzie wykazywane w zestawieniu gdy oznaczono „większa ilość patogenów niż metod badania”)
– w zakładce „Wyszukiwanie” usunięty został filtr „Antybiotykoterapia”
– w zakładce „Wyszukiwanie” dodany został filtr „Rejestrujący badanie”
– w zakładce „Wyszukiwanie” filtr „Wykonujący” zmienił nazwę na „Autoryzujący badanie”

Moduł „Badania z błędami”

– w zestawieniu typ błędu „brak daty hospitalizacji” nie uwzględniane są teraz badania ze znacznikiem „pacjent ambulatoryjny” (zakładka „Inne” modułu „Badania”)
– w zestawieniu typ błędu „większa ilość patogenów i/lub ich antybiogramów niż metod badania” nie uwzględniane są teraz badania ze znacznikiem „większa ilość patogenów niż metod badania” (zakładka „Inne” modułu „Badania”)

Moduł „Rejestracja”

– w oknie podawania numeru wewnętrznego pole do podania tego numeru ma teraz nazwę „Numer”, przy podawaniu kodu kreskowego butelki ma nazwę „Kod” a przy podawaniu kwoty płatności własnej pacjenta ma nazwę „Kwota”

Moduł „Zestawienia”

– dla procentowych wykresów słupkowych włączono możliwość zmiany ich nagłówków, drukowania i zapisywania do pliku
– w zestawieniu „metodologie – ośrodki kosztów” zmieniono sposób prezentacji danych po wybraniu opcji „zestawienie sumaryczne” – obecnie poziomo wyświetlani są metodologie a w pionowych kolumnach ich ilości okresy czasu
– w zestawieniu „ośrodki kosztów – metodologie” zmieniono sposób prezentacji danych po wybraniu opcji „zestawienie sumaryczne” – obecnie poziomo wyświetlani są kontrahenci a w pionowych kolumnach ilości metodologi w okresach czasu
– w zestawieniu „ośrodki kosztów – metodologie” poprawiono układ danych po wybraniu jako filtr listy kontrahentów – obecnie kontrahenci nie są już rozbijani na ośrodki kosztu tylko wyświetlani jako pojedyncza pozycja (wciąż można uzyskać rozbicie na ośrodki kosztu nie wybierając filtr „Kontrahenci” tylko filtr „Jednostki”)
– w zestawieniu „ośrodki kosztów – metodologie” poprawiono sposób prezentacji danych przy wybraniu filtra „Kontrahenci” – możliwe jest wyświetlenie kontrahentów jako pojedynczej kolumny lub z rozbiciem na podjednostki kontrahentów
– w zestawieniu „serologie – ośrodki kosztów” zmieniono sposób prezentacji danych po wybraniu opcji „zestawienie sumaryczne” – obecnie poziomo wyświetlane są szybkie testy a w pionowych kolumnach ich ilości w okresach czasu
– w zestawieniu „ośrodki kosztów – serologie” poprawiono sposób prezentacji danych przy wybraniu filtra „Kontrahenci” – możliwe jest wyświetlenie kontrahentów jako pojedynczego wiersza lub z rozbiciem na podjednostki kontrahentów

Moduł „Zakażenia”

– w zakładce „Wyszukiwanie kwalifikacji” dodano przycisk „Zapisz XLS” umożliwiający zapisanie do pliku xls (Microsoft Excell) lub pliku csv wyszukanych na liście kwalifikacji

 • 1.8.5.0 z 14.08.2012

Moduł „Rejestracja”

– w oknie podawania płatności pacjenta (niebieskie) dodano pole „Numer dokumentu KP/KW” umożliwiający podanie tego numeru już w czasie rejestracji badania. Automatycznie uzupełniana jest też informacja o osobie odnotowującej wpłatę.

Moduł „Badania”

– w oknie historii patogenów pacjenta dla zwiększenia czytelności wyniku dla wyników zawierających kilka mikroorganizmów identycznego gatunku ale mających różne antybiogramy do nazwy mikroorganizmu dodawany jest w nawiasie numer szczepu (tylko dla numerów większych niż domyślny nr 1)

Moduł „Zestawienia”

– w zestawieniu „Lista badań” uruchomiono filtr wyszukiwania badań wg odnotowanych w nich typów błędów przedlaboratoryjnych

Program „Wyniki badań” 1.3.3.0 z 14.08.2012

– w oknie historii patogenów pacjenta dla zwiększenia czytelności wyniku dla wyników zawierających kilka mikroorganizmów identycznego gatunku ale mających różne antybiogramy do nazwy mikroorganizmu dodawany jest w nawiasie numer szczepu (tylko dla numerów większych niż domyślny nr 1)

 • 1.8.4.0 z 13.08.2012

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wynik” po zatwierdzeniu edycji wyhodowanego mikroorganizmu przyciskiem „Popraw” lub po wyjściu z edycji przyciskiem „Wyjdź z edycji” system czyści teraz wszystkie kontrolki służące do tej edycji
– w zakładce „Wydruk” wyświetlane są teraz również informacje dla sprawozdań z badań szybkich testów

Moduł „Zestawienia”

– w oknie „Opcji zestawień” dodano zakładkę „Błędy” zawierającą filtr zestawień wg rodzajów błędów przedlaboratoryjnych
– w „Zestawieniu błędów przedlaboratoryjnych” dodano obsługę filtru „Błędy”
– w „Zestawieniu błędów przedlaboratoryjnych” w linijce „Razem wszystkie pozycje” w ostatniej kolumnie „% do il. badań” dodano informację jaki % wszystkich badań w zestawieniu posiadał błędy przedlaboratoryjne
– zaktualizowano metodę wyciągającą listę opcji zestawienia o obsługę cech z zakładki „Błędy”
– w „Zestawieniu błędów przedlaboratoryjnych” dodano opcję „zestawienie sumaryczne” generujące zestawienie grupujące błędy tylko na ich typy bez rozbicia wyniku na ośrodki kosztu kontrahentów
– w „Zestawieniu błędów przedlaboratoryjnych” przy rozbiciu na ośrodki kosztu kontrahentów dodano wyświetlanie informacji o ośrodkach kosztu kontrahentów które zlecały badania ale nie miały błędów (zestawienie wyświetla nazwę ośrodka kosztu kontrahenta, ilość zleconych badań i zero jako ilość błędów)

 • 1.8.3.0 z 08.08.2012

Moduł „Badania”

– w celu zabezpieczenia się przed przypadkowym podczepieniem typu alarmowego do mikroorganizmu którego ten typ nie dotyczy w oknie podczepiania typów alarmowych uruchomiony został mechanizm filtrowania i wyświetlania tylko tych typów alarmowych które zostały skojarzone z mikroorganizmem wybranym w zakładce „Wynik” na liście wyhodowanych mikroorganizmów. Jeśli system nie znajdzie żadnych  podczepionych wzorców wyświetli wszystkie możliwe typy alarmowe. Jeśli system wyświetli przefiltrowaną listę zawsze możemy wyświetlić pełną listę klikając w prawym górnym rogu okna na opcję „Pokaż wszystkie”. Typy alarmowe można podczepiać do mikroorganizmów w module  „Administrator->Słowniki->Mikroorganizmy->Przypisane typy alarmowe”.
– w zakładce „Wynik” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście wyhodowanych mikroorganizmów system przenosi aktywną linijkę na klikniętą linijkę i dopiero potem wyświetla menu dotyczące tej linijki
– w zakładce „Wyszukiwanie” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście badań system przenosi aktywną linijkę na klikniętą linijkę i dopiero potem wyświetla menu dotyczące tej linijki
– w wyświetlonym menu pozycja „Kasa” wyświetla się tylko wtedy gdy w bazie danych zadeklarowano że płatności pacjentów mają być wyświetlane
– przycisk „Kasa” wyświetla się tylko wtedy gdy w bazie danych zadeklarowano że płatności pacjentów mają być wyświetlane

 • 1.8.2.0 z 07.08.2012

Moduł „Zestawienia”

– dodano nowy raport „Raport okresowy – biologiczne czynniki chorobotwórcze” – zestawienie czynników chorobotwórczych do SANEPID-u oznaczonych w module „Zakażenia” jako czynnik zakażenia szpitalnego/pozaszpitalnego (aby był dostępny należy dodać użytkownikom do niego dostęp w module „Administrator->Użytkownicy->Zestawienia”)
– w oknie opcji zestawień dodano zakładkę „Inne” zawierającą filtr na cechy badania zaznaczane w module „Badania” w zakładce „Inne” (lista zależna od każdego laboratorium, np. czynniki ryzyka, diagnostyczność materiału, itp.)
– zaktualizowano metodę wyciągającą listę opcji zestawienia o obsługę cech z zakładki „Inne”
– dodano obsługę filtra „Inne” do zestawień: „Materiały – mikroorganizmy”, „Mikroorganizmy – materiały”, „Materiały – kontrahenci/ośrodki kosztów”, „Kontrahenci/ośrodki kosztów – Materiały”, „Mikroorganizmy – ośrodki kosztów”, „Mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki”, „Serologie – ośrodki kosztów”, „Ośrodki kosztów – Serologie”, „Ośrodki kosztów – wrażliwości na antybiotyki”, „Lista badań”
– przy wywołaniu wydruku wykresu wygenerowanego na podstawie wyniku zestawienia system podpowiada tytuł drukowanego wykresu taki jak tytuł wykresu w zakładce „Wykres”
– poprawiono podsumowanie kolumny „Il.badań” w „Zestawieniu błędów przedlaboratoryjnych”

Moduł „Administracja”

– przy usuwaniu zbędnego szybkiego testu system automatycznie usuwa również informacje o tym ile i jakiego asortymentu ma być zdjęte ze stanu magazynu po wykonaniu takiego testu (nie trzeba już najpierw ręcznie wyłączać tego wzorca przy usuwaniu szybkiego testu)
– przy usuwaniu zbędnego szybkiego testu system automatycznie usuwa również informacje o tym jakie makra tekstowe są skojarzone z takim testem (nie trzeba już najpierw ręcznie wyłączać tych filtrów przy usuwaniu szybkiego testu)
– w zakładce „Słowniki->Mikroorganizmy” dodano na dole nową zakładkę „Przypisane typy alarmowe” w której można zadeklarować które typy alarmowe mają się wyświetlać w oknie wywoływanym w module „Badania” w celu przypisania wyhodowanemu patogenowi typu/typów alarmowych. Mechanizm ma zabezpieczyć przed przypadkowym przypisaniem patogenowi typu niemożliwego dla tego mikroorganizmu, np. przypisania Streptococcus-owi typu „Acinetobacter oporny na karbapenemy”, itp. (obsługa tego mechanizmu w oknie wyboru typów uruchomiona zostanie w kolejnej wersji)

Moduł „Zakażenia”

– zmieniono nazwy zakładek z „Wyszukiwanie” na „Wyszukiwanie kwalifikacji” i z „Zakażenie” na „Kwalifikacja”

Moduł „Epidemiologia”

– po wybraniu z kalendarza wartości pola „Data i godzina dezynfekcji” system ustawia się na godzinie umożliwiając jej natychmiastowe wprowadzenie
– poprawiono wczytywanie wartości pola „Opis” sekcji „Badanie będące podstawą procedury” zakładki „Dezynfekcja”

Moduł „Udostępnianie wyników”

– wprowadzono podkreślenie i zmianę kursora na symbol „rączki” po najechaniu na nazwy pól „Zarejestrowane od”, „Data zamknięcia od” i „Wynik serologiczny od” aby podpowiedzieć że ukryty jest pod nimi mechanizm uzupełniający zakres od-do tych daty jako dzień dzisiejszy po kliknięciu myszką na te napisy
– zmieniono nazwę pola „Wynik serologiczny od” na „Wynik szybkiego testu od”

Moduł „Kasa”

– założono zabezpieczenie przed podawaniem kwoty płatności większej niż 99999,99 PLN

Moduł „Rejestracja”

– w oknie podawania kwoty płatności dla pacjentów płacących (niebieskie okno) prywatnie założono zabezpieczenie przed podawaniem kwoty płatności większej niż 99999,99 PLN

 • 1.8.1.0 z 31.07.2012

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano pole „Nr KP/KW” do wyszukiwania badań po numerze dokumentu przyjęcia lub rozchodu kasowego

Moduł „Rejestracja”

– dla pacjentów płacących prywatnie przy rejestracji badania wyświetlane jest dodatkowe okno (niebieskie) do podania ile pacjent zapłacił za to badanie przy rejestracji

Moduł „Kasa”

– w oknie kasowym do numeru badania dodano w nawiasach kwadratowych informację o materiale z którego jest robione
– po kliknięciu na podkreśloną nazwę pola „Kwota wpłaty/zwrotu” system sam podpowiada kwotę do zapłaty lub zwrotu z możliwością jej dalszej edycji

Moduł „Zestawienia”

– dodano nowy raport „Zestawienie kasowe” (aby był dostępny należy dodać użytkownikom do niego dostęp w module „Administrator->Użytkownicy->Zestawienia”)
– zmieniono układ przycisków „+/-” do wyszarzania (blokowania) rzędów i kolumn wyniku zestawienia aby lepiej pokazywały od której strony będzie działać wyszarzenie

Moduł „Badania z błędami”

– dodano zestawienie „badania prywatne z niedopłatą lub nadpłatą” wyszukujące badania prywatne gdzie nie zgadza się koszt badania z kwotą płatności pacjenta

Moduł „Administracja”

– przy usuwaniu zbędnego materiału badania system automatycznie usuwa również informacje o tym które metody mają być do niego automatycznie dodawane po rejestracji (nie trzeba już najpierw ręcznie wyłączać tego wzorca przy usuwaniu materiału)

 • 1.8.0.0 z 26.07.2012

Nowy moduł „Kasa”

Moduł dostępny tylko dla badań płatnych prywatnie. Po jego wywołaniu dla pojedynczego badania użytkownik dostaje informacje o pozycjach kosztowych tego badania i ewentualnych dokonanych wcześniej płatnościach i zwrotach dotyczących tego badania. System wyświetla sumę pozycji do zapłaty, uiszczoną już kwotę i różnicę do dopłaty lub zwrotu. Pozycje wpłat podświetlane są na zielono a zwrotów na czerwono. Z okna modułu „Kasa” użytkownicy posiadający uprawnienie „zestawienia – wykonywanie zestawień” mogą poprzez przycisk „Zestawienia” przejść do modułu zestawień.

Moduł „Badania”

– dodano przycisk „Kasa” umożliwiający po wejściu w tryb edycji badania płatnego prywatnie przez pacjenta otwarcie okna modułu „Kasa” i załadowanie do niego informacji o cenie badania i dokonanych już płatnościach lub zwrotach
– w zakładce „Wyszukiwanie” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście wyszukanych badań jeśli na liście wybrane jest badanie płacone prywatnie przez pacjenta to w wyświetlonym menu pojawia się nowa pozycja „Kasa” otwierająca okno modułu „Kasa” i ładująca do niego informacji o cenie zaznaczonego badania i dokonanych już dla tego badania płatnościach lub zwrotach
– w zakładce wyszukiwanie w przypadku różnicy pomiędzy płatnościami klienta i kosztami wykonania badania w kolumnie „Wyn” wyświetlana jest na czerwono kwota którą pacjent powinien dopłacić (wartość ujemna) lub kwota nadpłaty którą trzeba pacjentowi zwrócić (wartość dodatnia)
– w zakładkach „Szybkie testy” i „Metodologia” dodano wyświetlanie informacji o łącznym koszcie badania (zawsze widoczne), kwocie zapłaconej już przez pacjenta oraz kwocie pozostałej do zapłaty lub koniecznej do zwrotu dla pacjenta (widoczne tylko dla badań płatnych prywatnie lub dla badań zarejestrowanych jako płatność prywatna w których odnotowano płatność ale potem zmieniono płatnika na instytucję)
– wydruk zgłoszenia do SANEPID-u domyślnie oznaczany jest jako przekazany w dniu drukowania przez osobę drukującą z możliwością edycji tej informacji w zakładce „Wydruki”
– w zakładce „Wydruki” dodano możliwość nadawania wydrukowi cechy „Wykazywany w raporcie wysyłki” umożliwiającą np. oznaczanie mylnych lub powtarzanych wydruków tak aby nie pojawiały się potem w raporcie wysyłek do SANEPID-u
– w zakładce „Wydruki” poprawiono działanie usuwania wiadomości o wysyłce wydruku
– w zakładce „Wynik” w mechanizmie wyświetlającym wcześniejsze badania pacjenta z których można skopiować wynik do edytowanego badania wydłużono listę z dotychczasowych max 5 do max 10 pozycji

Moduł „Administracja”

– w zakładce „Słowniki” dodano nową podzakładkę „Kasa” umożliwiającą deklarowanie kas w których można odnotowywać płatności pacjentów
– w zakładce „Słowniki->Jednostki wewnętrzne” poniżej listy jednostek kontrahenta dodano listę „Ośrodki kosztu jednostki” umożliwiającą zaznaczenie które jednostki kosztu przynależą do wybranej w górnej liście jednostki (potrzebne m.in. do wykonania okresowych raportów zakażeń dla Sanepid-u)
– w zakładce „Słowniki->Szybkie testy->Definiowanie szybkich testów” poniżej listy testów dodano podzakładkę „Automatyczne rozchody” w której można zadeklarować ile jakiego asortymentu z jakiego magazynu ma być automatycznie rozchodowane z magazynu po wprowadzeniu w module „Badania->Szybkie testy” daty i godziny zakończenia szybkiego testu

Moduł „Zakażenia”

– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano znacznik „Tylko bez układu lub czynnika” po zaznaczeniu którego system wyszuka tylko zakażenia do których nie podłączono jeszcze układu lub czynnika
– do okna statystyk jednostek (potrzebnych do generowania raportów okresowych) dodano cechę „% wykorzystania łóżek”
– dodano kontrolę włączającą widoczność przycisku „Zestawienia” tylko dla użytkowników posiadających uprawnienie „zestawienia – wykonywanie zestawień”

Moduł „Magazyn”

– w zakładce „Przychody” dodano przycisk kalendarza do pola „Data ważności”
– w zakładce „Przychody” dodano możliwość zadeklarowania uwag dla każdego przyjęcia
– w zakładce „Rozchody” dodano możliwość zadeklarowania uwag dla każdego rozchodu
– w zakładce „Przychody” dodano możliwość ustawiania proporcji okna zajętego przez listę rozchodów i listę pozycji rozchodów. Można ją ustawić łapiąc lewym przyciskiem myszki za niebieską linię poziomą
– w zakładce „Rozchody” dodano możliwość ustawiania proporcji okna zajętego przez listę rozchodów i listę pozycji rozchodów. Można ją ustawić łapiąc lewym przyciskiem myszki za niebieską linię poziomą

Moduł „Udostępnianie”

– przy podglądzie wyniku odprawionego badania zmieniono kolejność wyświetlania uwag do wyhodowanych mikroorganizmów (teraz są powyżej) i uwag do całego badania (teraz są poniżej) – zmiana ze względu na poprawienie czytelności po stronie programu do podglądu wyników badań gdzie układ pionowy jest teraz: lista mikroorganizmów, uwagi do mikroorganizmów, uwagi do całego badania

Moduł „Zestawienia”

– w „Zestawieniu kart zgłoszeń do SANEPID-u” dodano obsługę znacznika wydruku „Wykazywany w raporcie wysyłki” dzięki któremu w raporcie uwzględniane są tylko wydruki mające włączony taki znacznik
– w „Zestawieniu błędów przedlaboratoryjnych” dodano opcję „skróty nazw”

Program „Wyniki badań” 1.3.2.0

– przy podglądzie wyniku odprawionego badania zmieniono kolejność wyświetlania uwag do wyhodowanych mikroorganizmów (teraz są powyżej) i uwag do całego badania (teraz są poniżej) – analogicznie jak w module odprawy w systemie ProMIC

 • 1.7.11.0 z 15.07.2012

Moduł „Rejestracja”

– z prawej strony rozwijanej listy „Jednostka” dodano przycisk „…” umożliwiający dodanie nowej jednostki kontrahentowi wybranemu na liście „Kontrahent” w oknie rejestracji bez konieczności deklarowania tego w module „Administrator->Słowniki->Jednostki wewnętrzne”
– zmieniono nazwę przycisku dodawania nowego kontrahenta z „Kontrahent” na „…” i przeniesiono go na prawą stronę listy „Kontrahent” (analogicznie jak w innych oknach)
– w oknie deklarowania nowego kontrahenta dodano wymagane pole „Nazwa skrócona” (ta nazwa wyświetla się potem na wszystkich listach rozwijanych i w zestawieniach przy wybranej opcji „skrót nazwy”)
– w oknie deklarowania nowego kontrahenta dodano niewymagane pole „Jednostka” umożliwiające założenie od razu dla tworzonego kontrahenta jego jednostki wewnętrznej (kolejne można dodawać w module „Administrator->Słowniki->Jednostki wewnętrzne” lub klikając przycisk „…” po prawej stronie listy „Jednostka”)
– zależnie od uprawnień wymagalności podania ośrodka kosztów lub jednostki wewnętrznej ustawionych w zakładce „Cechy” okna edycji danych kontrahenta system podpowiada na niebiesko wymagalność ośrodka kosztu lub jednostki a zależnie od wybrania lub nie typu płatności własnej pacjenta system na niebiesko sygnalizuje wymagalność pola „Kontrahent”

Moduł „Badania”

– w zakładce „Szybkie testy” włączono możliwość ręcznego ustawiania szerokości kolumn
– w zakładce „Szybkie testy” do pola „Data wyniku” dodano przycisk otwierający kalendarz
– w oknie wyboru/edycji makr dla makr podczepianych do pola „Liczebność/wartość opisowa” zakładki „Szybkie testy” możliwe jest włączenie filtrów umożliwiających domyślne wyświetlanie tylko makr skojarzonych z testem wybranym na liście w zakładce „Szybkie testy”. Aby zobaczyć wszystkie makra, a nie tylko te skojarzone z testem, w oknie wyboru makr należy kliknąć w lewym górnym rogu znacznik „pokaż wszystkie makra”. Jeśli w systemie nie dokonano podczepienia makr do wybranego testu to system domyślnie wyświetli wszystkie makra. Podłączanie makr do testów możliwe jest w oknie wyboru makr poprzez zaznaczenie na górnej liście makra, otwarcie zakładki „Filtr na szybkie testy” (widocznej tylko przy otwarciu okna makr z pola „Liczebność/wartość opisowa”) i zaznaczenie na liście kwadratów dla testów które mają być skojarzone z wybranym makrem
– w oknie wyboru/edycji makr dodano możliwość ustawienia lewym przyciskiem myszki (poprzez „złapanie” kursorem poziomej niebieskiej linii) jaką część okna zajmować ma górna lista makr a jaką część dolna sekcja pól deklarowania/edycji makr
– w zakładce „Rejestracja” poprawiono działanie przycisków otwierających kalendarz dla pól „Data pobrania”, „Data przyjęcia” i „Data wyniku” tak aby po powrocie z okna kalendarza system podświetlał w polu godzinę ułatwiając jej ręczne wprowadzenie (analogicznie jak w innych modułach programu)

Moduł „Wydruki”

– okno otwiera się teraz domyślnie w trybie pełnoekranowym

Moduł „Zestawienia”

– dla zestawień „jednostki wewnętrzne – rodzaje zakażeń” i „jednostki wewnętrzne – czynniki zakażeń” włączono możliwość generowania wykresów słupkowych i kołowych
– w zestawieniu „Raport zakażeń” dodano obsługę filtra „Alarmowe”
– w zestawieniu „Jednostki wewnętrzne – czynniki zakażeń” dodano obsługę filtra „Alarmowe”
– w zestawieniu „Jednostki wewnętrzne – czynniki zakażeń” dodano obsługę opcji „rozbicie na typy alarmowe” powodującą rozbicie kolumn czynników (mikroorganizmów lub szybkich testów) na poszczególne przypisane im w badaniach typy alarmowe
– wszystkie zestawienia dotyczące zakażeń operują teraz jednolicie na zakresach dat pobrania materiału

 • 1.7.10.0 z 04.07.2012

Moduł „Zestawienia”

– w raporcie „Zestawienie błędów przedlaboratoryjnych” dodano kolumny „Il. badań” (ilość wszystkich badań zleconych przez danego kierującego) i „% do il. badań” (ilość danego błędu do ilości wszystkich badań zleconych przez danego kierującego). W linijkach podsumowujących poszczególnych kontrahentów wyświetlane są informacje o łącznej ilości błędów u kontrahenta i % błędów we wszystkich badaniach kontrahenta. W ostatniej linijce sumującej wszystkie pozycje wyświetlane są informacje o sumie badań podlegających zestawieniu, łącznej ilości błędów w tych badaniach i % błędów we wszystkich badaniach.
–  zmodyfikowano wielkość okna dla lepszej pracy przy niskich rozdzielczościach ekranu

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wynik” do przycisku „Powtórz wynik badania”, wyszukującego wcześniejsze badania pacjenta w celu przepisania ich wyników do otwartego aktualnie badania, dodano domyślnie włączony znacznik opcji „Tylko najnowsze” powodujący że system wyszukuje tylko najnowsze badania w ramach danego materiału. Po odznaczeniu tej opcji system może, o ile takie znajdzie, wyświetlić kilka badań z tego samego materiału spełniających warunek bycia wzorcem do powtórki (wcześniejsze badanie od tego samego pacjenta nie starsze niż okres do powtórki określony w „Administrator->Słowniki->Materiały” w polu „Ile dni wstecz system ma szukać wyniku do powtórki”)
– w oknie edycji danych pacjenta założono dodatkowe zabezpieczenie przed podaniem, w trybie edycji, numeru PESEL już istniejącego w bazie danych

Moduł „Rejestracja”

– dodano dodatkowe zabezpieczenie uniemożliwiające podanie daty pobrania wcześniejszej od daty hospitalizacji

Moduł „Administrator”

– zmieniono nazwę zakładki „Strefa/MIC/Wrażliwość” na „EUCAST”
– w zakładce „EUCAST” służącej do deklarowania automatycznych podpowiedzi wrażliwości na podstawie stref lub MIC-ów, w podzakładce „Przypisywani wzorców” w sekcjach deklarowania przeliczników stref i MIC-ów dodano przyciski „Edytuj” umożliwiające poprawienie wzorca a po kliknięciu przycisku „Usuń” dodano dodatkowe potwierdzenie chęci usunięcia wzorca
– w zakładce „EUCAST” służącej do deklarowania automatycznych podpowiedzi wrażliwości na podstawie stref lub MIC-ów, w podzakładce „Grupy wzorców” dodano przycisk „Edytuj” umożliwiające poprawienie wzorca
– przycisk „Przypisz wzorzec” zmieniono na „Przepisz z wzorca do mikroorganizmu” – nadal kasuje on wszystkie wcześniej zadeklarowane wzorce wybranego na liście „Mikroorganizm” mikroorganizmu i przenosi przeliczniki stref i MIC-ów na wrażliwości z wybranego na liście „Wzorce” wzorca przeliczników do wybranego mikroorganizmu
– dodano przycisk „Przepisz z mikroorganizmu do wzorca” umożliwiający wypełnienie wzorca przeliczników zawartością wzorców zadeklarowanych już dla pojedynczego mikroorganizmu (odwrotna czynność do poprzedniego punktu)
– dodano kolorowanie na żółto aktywnego pola zakładki w którym znajduje się kursor programu
– w podzakładce „Przypisywani wzorców” zmieniono sposób wybierania mikroorganizmu któremu podczepiamy wzorce wrażliwości. Teraz jest on wybierany z pionowej listy mikroorganizmów  a nie z rozwijanej listy mikroorganizmów. Pionowa lista mikroorganizmów wyświetla dodatkowo na zielono informację czy dany mikroorganizm ma podczepione wzorce dla stref (kolumna „Str”) i dla MIC-ów (kolumna „MIC”)
– w podzakładce „Przypisywani wzorców” poniżej pionowej listy mikroorganizmów dodano pole do szybkiego wyszukiwania pozycji na tej liście
– w zakładce „Szybkie testy” dodano możliwość zmiany szerokości kolumn na liście szybkich testów
– w oknie edycji danych kontrahenta dodano zakładkę „Cechy” w której można oznaczyć czy dany kontrahent jest zleceniodawcą badań, dostawcą odczynników lub innych materiałów lub czy jest podwykonawcą badań.
– oknie edycji danych kontrahenta w zakładce „Cechy” w sekcji „Rejestracja” można też zaznaczyć czy dla danego kontrahenta przy rejestracji system ma wymagać podanie ośrodka kosztu i/lub podjednostki

Program „Wyniki badań” 1.3.1.0 z 04.07.2012

– w kolumnie „Status” dodane zostały znaczniki obsługi szafy posiewowej ( * dla zleconych, i + lub – dla wyniku końcowego analogicznie jak w module „Badania”)
– w legendzie do kolumny „Status” dodano opis co znaczą symbole obsługi szafy posiewowej
– uaktualniono okno „Zakażenia” do najnowszej wersji

 • 1.7.9.0 z 21.06.2012

Moduł „Badania”

– poprawiono ładowanie do zakładki „Wyszukiwanie” słownika metod badania

Moduł „Zestawienia”

– w zestawieniu „materiały – kontrahenci/ośrodki kosztów” jeśli wybrane zostaną z listy podjednostki kontrahentów to wyświetlone zostaną one wraz ( lub zamiast ) ośrodków kosztu w kolumnach zestawienia
– w zestawieniu „mikroorganizmy – ośrodki kosztów” jeśli wybrane zostaną z listy podjednostki kontrahentów to wyświetlone zostaną one wraz ( lub zamiast ) ośrodków kosztu w kolumnach zestawienia
– w zestawieniu „ośrodki kosztów – mikroorganizmy” dodano obsługę filtra podjednostek kontrahentów i jeśli wybrane zostaną z listy podjednostki kontrahentów to wyświetlone zostaną one wraz (lub zamiast ) ośrodków kosztu w poziomych rzędach zestawienia
– w zestawieniu „ośrodki kosztów – materiały” dodano obsługę filtra podjednostek kontrahentów i jeśli wybrane zostaną z listy podjednostki kontrahentów to wyświetlone zostaną one wraz (lub zamiast ) ośrodków kosztu w poziomych rzędach zestawienia
– w zestawieniu „mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki” dodano obsługę filtra podjednostek kontrahentów
– w zestawieniu „serologie – ośrodki kosztów” dodano obsługę filtrów kontrahentów i podjednostek kontrahentów i jeśli wybrane zostaną z listy podjednostki kontrahentów to wyświetlone zostaną one wraz ( lub zamiast ) ośrodków kosztu w kolumnach zestawienia
– w zestawieniu „ośrodki kosztów – serologie” dodano obsługę filtra podjednostek kontrahentów i jeśli wybrane zostaną z listy podjednostki kontrahentów to wyświetlone zostaną one wraz ( lub zamiast ) ośrodków kosztu w kolumnie „Oddział” zestawienia
– w zestawieniu „lista badań” dodano obsługę filtra podjednostek kontrahentów i jeśli wybrane zostaną z listy podjednostki kontrahentów to wyświetlone zostaną one wraz ( lub zamiast ) ośrodków kosztu w kolumnie „Ośrodek” zestawienia
– w zestawieniu „ośrodki kosztów – wrażliwości na antybiotyki” dodano obsługę filtra podjednostek kontrahentów i jeśli wybrane zostaną z listy podjednostki kontrahentów to wyświetlone zostaną one wraz ( lub zamiast ) ośrodków kosztu w kolumnie „Ośrodek kosztu” zestawienia
– uaktualniono zestawienie „materiały – wyniki badań” tak aby obsługiwało dowolną kombinację statusów końcowych badania zadeklarowaną przez każde laboratorium
– poprawiono mechanizm wyboru materiału jako filtru poprzez predefiniowane grupy materiałów

Moduł „Wydruk badań”

– ukryto niepotrzebną kolumnę „checked” wyświetlającą się na liście badań do wydruku

 • 1.7.8.0 z 16.06.2012

Moduł „Badania”

– przebudowano układ pól w zakładce „Szybkie testy” zwiększając pole „Liczebność” (obecnie „Liczebność/wynik opisowy”) i podczepiając do niego mechanizm makr tekstowych

Moduł „Rejestracja”

– dodano kontrolę poprawności daty dostarczenia materiału (nie może być z przyszłości)
– dodano kontrolę poprawności daty hospitalizacji (nie może być z przyszłości i nie może być późniejsza niż data dostarczenia materiału)

Moduł „Zakażenia”

– ograniczono listę wyszukiwanych wyników badań tylko do wyników zlecanych przez jednostki do których użytkownik ma ustawiony dostęp w module „Administrator->Użytkownicy->ProMIC wyniki – dostęp” (analogicznie jak w programie „Wyniki badań”)
– w zakładce „Zakażenie” po wybraniu z listy mikroorganizmu (lista „Mikroorganizm”) mającego być czynnikiem do zakażenia klikając przycisk „Podgląd” uzyskujemy podgląd wydruku raportu badania w którym odnotowano wybrany na liście mikroorganizm
– w zakładce „Zakażenie” po wybraniu z listy szybkiego test (lista „Antygen”) mającego być czynnikiem do zakażenia klikając przycisk „Podgląd” uzyskujemy podgląd wydruku raportu badania w którym odnotowano wynik wybranego na liście szybkiego testu
– w zakładce „Wyszukiwanie” uruchomiony został mechanizm wielostopniowego sortowania listy wyszukanych zakażeń poprzez klikanie lewym przyciskiem myszki na kolumnie (sortowanie danych wg jednej kolumny) lub poprzez klikanie z wciśniętym na klawiaturze przyciskiem „Shift” (sortowanie po kilku kolumnach na raz, np. po oddziale i w ramach oddziału alfabetycznie po pacjencie)
– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano kolumnę „Nr” z numerem kwalifikacji zakażenia (nadawany automatycznie przez system kolejnym zakażeniom)
– dodano przycisk „Nowe zakażenie tego samego pacjenta” który w zakładce „Wyszukiwanie” rozpoczyna nowe zakażenie otwierając zakładkę „Zakażenie” i wybierając od razu tego samego pacjenta którego zakażenie było wybrane na liście wyszukanych kwalifikacji zakażeń w zakładce wyszukiwanie a w zakładce „Zakażenie” czyści dane zakładki rozpoczynając nowe zakażenie dla tego samego pacjenta którego zakażenie było już otwarte w zakładce „Zakażenie”
– w zakładce „Zakażenie” na liście patogenów wybranego pacjenta wyświetlane są dodatkowo w nawiasach „<>” numery kwalifikacji zakażeń do których wybrany mikroorganizm został dodany jako czynnik zakażenia
– w zakładce „Zakażenie” na liście szybkich testów wybranego pacjenta wyświetlane są dodatkowo w nawiasach „<>” numery kwalifikacji zakażeń do których wybrany test został dodany jako czynnik zakażenia
– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano pole „Nr kwalifikacji zakażenia” będące filtrem wyszukiwania zakażeń po ich numerach widocznych w kolumnie „Nr”
– lista kwalifikacji zakażeń wyświetlanych w zakładce „Wyszukiwanie” sortowana jest teraz alfabetycznie po pacjentach i następnie w kolejności numeracji kwalifikacji
– po otwarciu istniejącej kwalifikacji w zakładce „Zakażenie” system od razu ustawia się na pierwszym wybranym dla niej wcześniej systemie
– poprawiono wyszukiwanie kwalifikacji zakażeń gdy filtrem był pacjent a czynnikiem były tylko testy
– w zakładce „Zakażenie” na listach patogenów i szybkich testów wybranego pacjenta do nazwy materiału dodano jego lokalizację o ile była zadeklarowana w badaniu
– w zakładce „Zakażenie” dodano przycisk „Inne zakażenia” przełączający użytkownika do zakładki „Wyszukiwanie” i automatycznie ładujący na listę wszystkie kwalifikacje zakażeń pacjenta którego kwalifikacja otwarta była w zakładce „Zakażenie”

Moduł „Zestawienia”

– do zestawienia „Raport zakażeń” dodano kolumnę „% na oddziale” pokazującą jakim % wszystkich zakażeń danego oddziału stanowią zakażenia danego układu

 • 1.7.7.0 z 03.06.2012

Moduł „Rejestracja”

– dodano znacznik „cito” do odnotowywania rejestracji badań w trybie pilnym
– przy rejestracji butelki do szafy posiewowej system automatycznie rozpoznaje na podstawie początku kodu kreskowego i przypisuje do badania typ butelki zgodnie z wzorcami kodów zapisanymi w module „Administrator->Słowniki->Butelki” (wpisujemy tam stałe dla danego producenta początki kodów kreskowych butelek określonych typów)

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano znacznik „Tylko cito” powodujący po zaznaczeniu wyszukiwanie tylko badań zleconych w trybie pilnym
– w zakładce „Wyszukiwanie” po kliknięciu „Szukaj” na liście znalezionych badań w kolumnie „Wyn.” wyświetlony jest napis „cito” dla oznaczenia badań zleconych w trybie pilnym
– w zakładce „Rejestracja” dodano znacznik „cito” do odnotowywania rejestracji badań w trybie pilnym (jego odznaczenie w czasie edycji badania powoduje cofnięcie trybu pilnego)

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Cennik” dodano możliwość deklarowania innych cen materiałów/metod/testów w przypadku badań w trybie pilnym (cito) i innych dla badań w trybie normalnym
– w zakładce „Użytkownicy->Zestawienia” do listy zestawień dostępnych do przydzielenie użytkownikom dodano pozycję „Raport zakażeń”

Moduł „Zestawienia”

– uaktualniono wszystkie typy raportu „Zestawienie kosztowe” o obsługę cen „cito”
– dodano nowe zestawienie „Raport zakażeń” wyciągające ilości zakażeń w rozbiciu na jednostki wewnętrzne z przeliczeniem % występowania w ramach danego rodzaju zakażeń

 • 1.7.6.0 z 27.05.2012

Moduł „Zakażenia”

– dodano przycisk „Zestawienia” otwierający bezpośrednio z modułu „Zakażenia” okno modułu „Zestawienia”

Moduł „Wydruki”

– dodano możliwość deklarowania przed wydrukiem dowolnej ilości kopii raportu z badania (domyślnie system podpowiada jedną sztukę)
– dodano podświetlanie na kolor żółty aktywnego pola w którym znajduje się kursor

Moduł „Wynik grupowy”

– dodano możliwość deklarowania przed wydrukiem dowolnej ilości kopii raportu z badania (domyślnie system podpowiada jedną sztukę)

Moduł „Rejestracja”

– w celu ułatwienia wyboru rejestrowanych testów do listy „Pracownia” dodano opcję „filtr testów” widoczną przy rejestracji szybkich. Po zaznaczeniu powoduje ograniczanie listy dostępnych testów tylko do przypisanych do wybranej na liście pracowni (przypisanie pracowni do testu możliwe jest w module „Administrator->Słowniki->Szybkie testy->Definicje szybkich testów”)
– dodano kontrolę długości kodu kreskowego butelki wprowadzanej do rejestrowanego badania (zabezpieczenie np. na wypadek niepoprawnego odczytu kodu przez czytnik kodów kreskowych)

Moduł „Zestawienia”

– ze względu na konieczność zapewnienia poprawnej obsługi zapisu formatu daty do plików xls ( Microsoft Excell ) wszystkie daty w zestawieniach zmienione zostały na format ‚YYYY-MM-DD’ ( np. 2012-07-23 )

 • 1.7.5.0 z 25.04.2012

Moduł „Rejestracja”

– dodano możliwość edycji pracowni wybranej do materiału lub szybkiego testu. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszki na komórkę „Pracownia” na liście wybranych materiałów lub szybkich testów system wyświetla w tej komórce rozwijaną listę wszystkich dostępnych pracowni. Możemy z tej listy wybrać lewym przyciskiem myszki dowolną pracownię lub poprzez wybranie pustej pozycji nie wybrać żadnej lub skasować wcześniej wybraną (w przypadku szybkich testów o ile podczepiliśmy do testu domyślną pracownię system sam ją podpowiada)
– do nowego mechanizmu wyboru pracowni dodano obsługę kontroli wymagalności pracowni przy rejestracji badania

Moduł „Administrator”

– usunięte zostaje uprawnienie użytkownika „menu główne – zestawienia”
– w zakładce „Administrator->Użytkownicy” dodano podzakładkę „Zestawienia” w której każdemu użytkownikowi można nadać uprawnienia do wykonywania poszczególnych zestawień w module „Zestawienia”. Możliwe jest więc nadanie każdemu użytkownikowi dostępu tylko do potrzebnych mu zestawień.

Moduł „Menu”

– aby dla użytkownika w menu głównym aktywny był przycisk „Zestawienia” musi on mieć nadany w module „Administrator->Użytkownicy->Zestawienia” dostęp do min jednego zestawienia. Dotychczas dostęp włączało uprawnienie „menu główne – zestawienia” usunięte w ramach tej nowej wersji.

Moduł „Zestawienia”

– w oknie „Opcje zestawień”  w zakładce „Ogólne” na liście „Typ zestawienia” użytkownik ma widoczne tylko te zestawienia do których nadano mu uprawnienia w module „Administrator->Użytkownicy->Zestawienia”

Moduł „Badania”

– dla użytkowników z uprawnieniem „menu główne – zakażenia” w zakładce „Wyszukiwanie” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyszukane na liście badanie w wyświetlonym menu dodana została opcja „Kwalifikuj jako zakażenie” powodująca automatyczne otwarcie modułu „Zakażenia” w trybie dodawania nowego zakażenia kopiując do tego okna dane pacjenta i ładując na liście patogenów lub antygenów wyniki z wybranego badania. Opcja pokazuje się tylko dla badań już zamkniętych zawierających w wyniku patogeny lub szybkie testy z wynikami.

 • Moduł „Wyniki Badań” 1.3.0.0  z 25.04.2012

– dla użytkowników mających nadane w systemie ProMIC uprawnienie „menu główne – zakażenia” dodano przycisk „Zakażenia” otwierający okno modułu „Zakażenia” analogicznie jak przycisk „Zakażenia” w menu głównym systemu ProMIC
– dla użytkowników mających nadane w systemie ProMIC uprawnienie „menu główne – zakażenia” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyszukanym badaniu wyświetlane jest dodatkowe menu z opcją „Kwalifikuj jako zakażenie” powodująca automatyczne otwarcie modułu „Zakażenia” w trybie dodawania nowego zakażenia kopiując do tego okna dane pacjenta i ładując na liście patogenów lub antygenów wyniki z wybranego badania. Opcja pokazuje się tylko dla badań już zamkniętych zawierających w wyniku patogeny lub szybkie testy z wynikami.

 • 1.7.4.0 z 20.04.2012

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Szybkie testy” dodano pole „Pracownia” umożliwiające deklarowanie do której pracowni automatycznie ma być rejestrowane badanie z takim zleconym testem

Moduł „Rejestracja”

– przy rejestracji nowego badania z szybkimi testami system sam dodaje do badania pracownie na podstawie wzorca zadeklarowanego w module „Administrator->Słowniki->Szybkie testy”. Wystarczy tylko zaznaczyć jak dotychczas który szybki test rejestrujemy. Po rejestracji pracownię można oczywiście nadal modyfikować w module „Badania->Rejestracja”

 • 1.7.3.0 z 19.04.2012

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano możliwość wprowadzenia daty dzisiejszej jako zakresu „Data wydania” od-do, „Data pobrania” od-do i „Data odprawy” od-do poprzez kliknięcie na podkreślony napis nazwy pola analogicznie do tego jak dotychczas działało to dla pól „Data rejestracji” od-do
– dodano mechanizm umożliwiający kontrolę długości wewnętrznego kodu kreskowego

Moduł „Rejestracja”

– dodano mechanizm umożliwiający kontrolę długości wewnętrznego kodu kreskowego

Moduł „Wydruk grupowy”

– ujednolicono z modułem „Badania” nazwy pól „Data pobrania”, „Data rejestracji” i „Data wydania”
– dodano możliwość wprowadzenia daty dzisiejszej jako zakresu „Data wydania” od-do, „Data pobrania” od-do i „Data hospitalizacji” od-do poprzez kliknięcie na podkreślony napis nazwy pola
– dodano czyszczenie pól „Data hospitalizacji” od-do po kliknięciu przycisku „Czyść”

Moduł „Wiadomości”

– Dla użytkowników posiadających uprawnienie do wysyłania wiadomości dodano w oknie odczytu wiadomości przycisk „Odpowiedz” automatyzujący otwarcie okna nowej wiadomości w celu odpowiedzi na otrzymaną. W oknie odpowiedzi system podpowiada temat otrzymanej wiadomości i od razu ustawia nadawcę starej wiadomości jako odbiorcę nowej odpowiedzi.
– Dla użytkowników posiadających uprawnienie do wysyłania wiadomości dodano w oknie odczytu wiadomości przycisk „Wyślij ponownie” automatyzujący otwarcie okna nowej wiadomości w celu ponownej wysyłki swojej wcześniejszej wiadomości. W oknie odpowiedzi system podpowiada status, temat oraz treść nowej wiadomości i od razu ustawia odbiorców nowej wiadomości identycznie jak w poprzednio wysłanej.

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Zakażenia->Rodzaje zakażeń” dodano pole „Sort” umożliwiające deklarowanie kolejności wyświetlania rodzajów zakażeń w oknie modułu „Zakażenia” przy deklarowaniu nowego zakażenia lub edycji już zapisanego

Moduł „Zakażenia”

– dodano przycisk „Statystyki jednostek” otwierający nowe okno umożliwiające deklarowanie dla jednostek ilości łóżek, ilości hospitalizacji i ilości pacjentów w różnych okresach czasu (kwartały, półrocza, lata wybranego roku)

Moduł „Zestawienia”

– w „Zestawieniach kosztowych” przy opcji rozbicia danych „lista badań zbiorczo” dodano znacznik „podział na kontrahentów” rozbijający zestawienie na poszczególnych kontrahentów i ich podjednostki z sumami wartości badań poszczególnych kontrahentów i podsumowaniem końcowym wszystkich pozycji (analogicznie jak przy rozbiciu danych „lista badań szczegółowo”)
– w „Zestawieniach kosztowych” przy opcji rozbicia danych „wg ośrodków/jednostek” dodano obsługę znacznika „jednostki kontrahentów” rozbijającego kontrahentów na ich jednostki
– w oknie opcji zestawień poprawiono ładowanie słownika metod badania (dotychczas przy każdym otwarciu okna ładował się od nowa kasując wybrane wcześniej pozycje)

 • 1.7.2.0 z 31.03.2012

Moduł „Badania”

– dla klientów posiadających system ProMIC zintegrowany z systemem szpitalnym w zakładce „Wyszukiwanie” w kolumnie „Wyn.” dla badań zarejestrowanych i zleconych z systemu szpitalnego wyświetlony zostanie znacznik „E” (jak elektroniczne zlecenie)
– dla klientów posiadających system ProMIC zintegrowany z systemem szpitalnym w zakładce „Wyszukiwanie” dodano dodatkową opcję „Tylko zewnętrzne” odfiltrowującą do listy wynikowej tylko badania zarejestrowane i zlecone z systemu szpitalnego

Moduł „Wynik grupowy”

– dodano możliwość wprowadzania w oknie wyniku grupowego uwag do antybiotykoterapii
– dodano podświetlanie na żółto aktywnego pola w którym znajduje się kursor

 • 1.7.1.0 z 29.03.2012

Moduł „Rejestracja”

– Dodano możliwość deklarowania pracowni osobno dla każdego rejestrowanego materiału.

Rozwijana lista pracowni została przeniesiona z lewej części okna (gdzie była wspólna dla wszystkich dodawanych materiałów) do prawej sekcji pod pola wyboru materiału (gdzie dotyczy pojedynczego, dodawanego na listę, materiału).

Moduł „Administrator”

– do edycji słownika liczebności wyhodowanych mikroorganizmów dodano możliwość deklarowania czy mają być one drukowane w raportach z badań (znacznik „Drukowana na raporcie z badania”) i możliwość ustawiania własnej kolejności wyświetlania liczebności na ich listach wyboru (pole sort)

 • 1.7.0.0 z 27.03.2012

Moduł „Rejestracja”

– do pola „Lokalizacja” dodano znacznik „Nie czyść lokalizacji materiału” który po zaznaczeniu blokuje czyszczenie pola lokalizacji przy kliknięciu „Nowe zlecenie” lub „Dodaj materiał”

– aby uprościć rejestrację zmieniono sposób wprowadzania materiałów dla badań posiewowych

Dotychczasowy mechanizm miał kilka elementów powodujących w niektórych sytuacjach różne niedogodności:

1) Materiały dodawano poprzez zaznaczenie pozycji na pełnej liście dostępnych typów materiałów i kliknięciu przycisku „Dodaj”. Niestety lista wracała do swojego początku i aby skontrolować które pozycje już na niej dodaliśmy trzeba ją było przewijać w dół
2) Metody badań można było wybrać tylko wspólne dla wszystkich materiałów wybranych na liście
3) Nie można było usunąć mylnie dodanego materiału inaczej niż poprzez kliknięcie „Nowe zlecenie” co kasowało wszystkie dane a nie tylko mylnie wybrany materiał

Aby usunąć te niedogodności wprowadzono zmiany:

1) Materiał wybierany jest teraz z rozwijanej listy i po kliknięciu przycisku „Dodaj” dopisywany jest do pustej listy poniżej zawierającej TYLKO pozycje wybrane dla pacjenta. Po dodaniu od rau widać co już wybraliśmy do rejestracji.
2) Każdemu materiałowi przed dodaniem możemy wybrać dowolną kombinację metod którą system doda tylko dla tego materiału. Możemy też dodać kilka razy ten sam materiał za każdym razem dodając do niego inną metodę, np.: krew (tlenowo) i krew (beztlenowo).
3) Każdy z wybranych już materiałów można zaznaczyć na liście poniżej i używając przycisku „Usuń materiał” usunąć go z listy aby się nie zarejestrował.

Moduły „Rejestracja”, „Badania”, „Opcje zestawień”, „Administrator”, „Udostępnianie wyników”, „Badania z błędami”

– wprowadzono nowe, ujednolicone nazewnictwo do oznaczeń typów badań: posiewowe (dawniej bakteriologiczne), szybkie testy diagnostyczne (dawniej serologiczne), nadzór epidemiologiczny (dawniej epidemiologiczne) i kontrola jakości

Moduł „Badania z błędami”

– dodano nowe zestawienie „Bez daty hospitalizacji”
– do wszystkich zestawień dodano opcję „Tylko bez statusu w trakcie badania” odsiewające z zestawień nie zamknięte jeszcze badania
– do wszystkich zestawień dodano opcję „Bez płatności własnej pacjenta” odsiewające z zestawień badania opłacane bezpośrednio przez pacjentów

Moduł „Administrator”

– poprawiono edycję dat ważności okresów obowiązywania typów alarmowych

Moduł „Zakażenia”

– zmieniono sposób deklarowania oddziału któremu przypisujemy zakażenie (dotychczas podczepiano je pod listę ośrodków kosztu analogicznie jak badania a teraz podczepianę są pod jednostki czyli pod listę struktury organizacyjnej szpitala któą można deklarować lub edytować w module „Administrator->Słowniki->Jednostki wewnętrzne)

Moduł „Zestawienia”

– zmieniono nazwę zestawienia „Ośrodki kosztu/kontrahent – rodzaje zakażeń” na „Jednostki wewnętrzne – rodzaje zakażeń”
– zmieniono nazwę zestawienia „Ośrodki kosztu/kontrahent – czynniki zakażeń” na „Jednostki wewnętrzne – czynniki zakażeń”
– dla zestawień „Jednostki wewnętrzne – rodzaje zakażeń” i „Jednostki wewnętrzne – czynniki zakażeń” wyłączono filtr na ośrodki kosztów a włączono filtr na jednostki wewnętrzne

 • 1.6.3.0 z 21.03.2012

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Alarmowe” dodano pole „drukuj jako ALARMOWE” umożliwiające, dla klientów którzy stosują automatyczne dodawanie do wydruku patogeny alarmowego formułki „DROBNOUSTRÓJ ALARMOWY (Dz.U. 2011, Nr 294, poz.1741)”, ustawianie który typ alarmowy ma dodawać ten dopisek a który nie (odznaczamy go jeśli np. posiadamy własne wewnętrzne typy alarmowe które używamy do filtrów i zestawień ale nie możemy na wyniku badania oznaczać ich oficjalnym przepisem stosowania ).
Dla klientów nie stosujących tego automatycznego dopisku znacznik nie ma zastosowania.

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” poprawiono działanie filtru wyszukiwania badań po samym antybiotyku określonym w antybiogramie odnotowanego w nich mikroorganizmu (dotychczas filtr działał tylko w przypadku podania pary antybiotyk-wrażliwość, teraz wystarczy podać sam antybiotyk ale wtedy system nie sprawdza czy zmieniono wrażliwość z „nieokreślana” na inną np, wrażliwy, oporny, itp. )

 • 1.6.2.0 z 20.03.2012

Moduł „Badania”

– zmiana nazwy przycisku „Zastosuj” na „Zapisz” (działanie przycisku identyczne jak dotychczas)

– w zakładce „Rejestracja” dodano pole „Kod kreskowy” umożliwiający wprowadzenie numeru wewnętrznego kodu keskowego którym laboratorium oznacza skierowanie i materiał

Moduł „Rejestracja”

– dodano możliwość ustawienia systemu tak, aby okno rejestracji prosiło dodatkowo o wprowadzenie numeru wewnętrznego kodu kreskowego którym laboratorium oznacza skierowanie i materiał (okienko analogiczne jak to które prosi o kod kreskowy do butelek tylko w przypadku nr wewnętrznego kodu kreskowego okienko ma kolor zielony a nie czerwony)

Moduł „Zestawienia”

– dodano komunikat ostrzegający o nie wybraniu rodzaju badania (bakteriologiczne, serologiczne, epidemiologiczne) – dotychczas po nie wybraniu żadnego typu system wyświetlał pusty wynik zestawienia
– dodano komunikat ostrzegający o jednoczesnym wybraniu filtra ośrodków kosztu i filtra kontrahentów (te dwa filtry wzajemnie się wykluczają bo wybór ośrodka kosztu automatycznie oznacza wybór konkretnego kontrahenta)
– dodano nowe zestawienie „Ośrodki kosztu/kontrahenci – rodzaje zakażeń”
– dodano nowe zestawienie „Ośrodki kosztu/kontrahenci – czynniki zakażeń”

Okno „Opcje zestawień”

– dodano nową zakładkę „Rodzaje zakażeń” zawierającą filtr rodzajów zakażeń
– dodano nową zakładkę „Źródła zakażeń” zawierającą filtr źródeł zakażeń

 • 1.6.1.0 z 02.03.2012

Moduł „Zakażenia”

– dodano możliwość podglądu historii patogenów pacjenta

Moduł „Konsultacje”

– po otwarciu okno dopasowuje wielkość do rozmiaru ekranu
– do pól dat dodano przyciski otwierające kalendarz

Moduł „Zestawienia”

– do zestawienia kart zgłoszeń do SANEPID-u dodano filtr na typ badania (bakteriologiczne, serologiczne, epidemiologiczne) i zgłaszany czynnik (mikrorganizm i/lub rodzaj szybkiego testu)

Moduł „Badania”

– poprawiono mechanizm podczepiania do patogenów typów alarmowych w przypadku gdy w administratorze wyłączono okres obowiązywania niektórych typów alarmowych

 • 1.6.0.0 z 25.02.2012

Moduł „Wiadomości”

– w menu głównym dodano nowy moduł „Wiadomości” służący do odbierania i nadawania wiadomości wewnętrznych do innych użytkowników systemu ProMIC. Jeśli system wykryje jakąś nieodczytaną jeszcze wiadomość napis na przycisku zmieni kolor na czerwony a jego treść zmieni się na „MASZ WIADOMOŚĆ”. Dzięki modułowi „Wiadomości” można wysłać innemu użytkownikowi/użytkownikom dowolną wiadomość tekstową deklarując kto i kiedy ma ją otrzymać. Można deklarować wiadomości które pojawią się użytkownikom w przyszłości. Tworząc wiadomość możemy również określić jej ważność i na bieżąco podglądać który z użytkowników już ją odczytał.

Moduł „Administrator”

– do listy uprawnień użytkowników systemu ProMIC dodano pozycję „wysyłanie wiadomości” której przydzielenie użytkownikowi daje mu możliwość wysyłania wiadomości z okna modułu „Wiadomości”

– w zakładce „Administrator->Użytkownicy” dodano nową zakładkę „Grupy” umożliwiającą deklarowanie grup użytkowników i przypisywanie ich do tych grup. Grupy te można później używać w module „Wiadomości” do szybszego wybierania odbiorców tworzonej wiadomości i do filtrowania listy użytkowników w zakładce „Użytkownicy”. Użytkownik może jednocześnie należeć do wielu grup.

– w zakładce „Administrator->Użytkownicy” pod listą użytkowników systemu dodano rozwijaną listę grup użytkowników która umożliwia ograniczenie ich listy tylko do użytkowników grupy wybranej na tej liści- w zakładce „Administrator->Użytkownicy->Uprawnienia” i „Administrator->Użytkownicy->ProMIC wyniki – dostęp” w celu podniesienia czytelności dodano podświetlanie na zielono uprawnień przypisanych wybranemu użytkownikow

– w zakładce „Administrator->Użytkownicy->ProMIC wyniki – dostęp” w celu podniesienia czytelności dodano znaczniki „Tylko wybrane” zawężające listy kontrahentów lub ośrodków kosztu tylko do tych do których dostęp nadaliśmy wybranemu użytkownikowi.

Moduł „Badania”

– w prawej dolnej części okna dodany został przycisk „Wiadomości” otwierający okno modułu „Wiadomości” służącego do wyświetlania wiadomości przychodzących do użytkownika. Jeśli system wykryje jakąś nieodczytaną jeszcze wiadomość napis na przycisku zmieni kolor na czerwony a jego treść zmieni się na „MASZ WIADOMOŚĆ”

Moduł „Zakażenia”

– kliknięcie przycisku „Nowe zakażenie” powoduje od razu otwarcie okna wyszukiwania pacjenta

– w zakładce „Zakażenie” lista „Oddział” po rozwinięciu wyświetla więcej pozycji

– w zakładce „Wyszukiwanie” poprawiono działanie przycisku „Czyść”

– kolorowanie pól filtrów wyszukiwania analogicznie jak w zakładce „Wyszukiwanie” modułu „Badania” (żółty gdy kursor jest w polu filtra, zielony gdy wybrano jakąś wartość  filtra, biały gdy nie wybrano wartości)

 

Moduł „ProMIC wyniki” wersja 1.2.0.0 z 25.02.2012

– w prawej górnej części okna programu dodany został przycisk „Wiadomości” otwierający okno modułu „Wiadomości” służącego do wyświetlania wiadomości przychodzących do użytkownika. Jeśli system wykryje jakąś nieodczytaną jeszcze wiadomość napis na przycisku zmieni kolor na czerwony a jego treść zmieni się na „MASZ WIADOMOŚĆ”

– uaktualniono mechanizm wyświetlania historii badań pacjenta tak aby wyświetlał tylko zakres wrażliwości oznaczony jako udostępniony (program ProMIC nadal wyświetla pełen zakres informacji)

– do listy wyszukanych badań dodano kolumnę „Data wyniku”

– jeśli użytkownik ma uprawnienie do wydruku wyniku badania to dodatkowo wyświetlają się mu kolumny „Wydruk” i „Ostatni wydruk” analogiczne jak w module „Wyszukiwanie” systemu ProMIC

– dla użytkowników mających uprawnienie do wydruku dodano możliwość wydruku więcej niż jednego wyniku na raz (można zaznaczyć które wyniki chcemy drukować poprzez kliknięcie kwadratu przy numerze badania)

– dla użytkowników mających uprawnienie do wydruku dodano znacznik „Podgląd” którego zaznaczenie powoduje wywołanie podglądu wydruku a odznaczenie powoduje wysłanie wydruku bezpośrednio na drukarkę

 • 1.5.6.0 z 08.02.2012

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Alarmowe” dodano możliwość deklarowania zakresu czasowego obowiązywania typu alarmowego który to zakres jest później używany do filtrowania ich na oknie wyboru wywoływanym z modułu „Badania”
– w zakładce „Słowniki->Alarmowe” dodano czyszczenie pól po wprowadzeniu nowego typu lub zatwierdzeniu edycji istniejącego

– w zakładce „Cennik” dodano możliwość rozdzielania w cenie złotówek od groszy zarówno przecinkiem jak i kropką. Dodano też kalendarze do pól dat i podświetlenie kolorem aktywnego elementu zakładki.

Moduł „Badania”

– po wywołaniu okna listy typów alarmowych w oknie wyświetlają się tylko typy alarmowe których okres obowiązywania obejmuje datę pobrania materiału z edytowanego badania

Moduł „Zestawienia”

– do zestawienia „Mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki” dodano opcję „wrażl.+MIC (tylko gdy MIC)” odfiltrowującą do zestawienia tylko te oznaczenia wrażliwości które mają w bazie podaną wartość MIC (wrażliwości bez MIC się nie wyświetlą)

 • 1.5.5.0 z 02.02.2012

Moduł „Zestawienia”

– zmianie uległ sposób odsiewania powtarzalnych szczepów w zestawieniach opartych o mikroorganizmy.

Dotychczasowy mechanizm uważał dwa mikroorganizmy jako powtórkę gdy u tego samego pacjenta w zadanym zakresie czasu powtórzył się ten sam gatunkowo mikroorganizm nie różniący się uwagami od poprzednika
(zależnie od opcji „Niepowtarzalne szczepy -> z uwzględnieniem materiału” brany jest też pod uwagę materiał z którego wykonano badanie). Obecnie system nie bierze już pod uwagę uwag do mikroorganizmu a zamiast tego porównuje typy alarmowe podczepione do mikroorganizmu. Zabezpiecza to przed sytuacjami pisania podobnie brzmiących uwag oznaczających to samo np. „ESBL”, „ESBL+”, „ESBL +” które system traktował jako różne. Obecnie system będzie jednak inaczej traktował mikroorganizmy z których jeden będzie miał podczepiony typ alarmowy „A” i drugi który będzie miał podczepione typy „A’ i „B”. Brana jest pod uwagę kombinacja wszystkich typów alarmowych podczepionych do mikroorganizmu.
– w zestawieniu „Materiały – ośrodki kosztukontrahenci” znacznik „skróty nazw” powoduje teraz również wyświetlanie skróconych nazw kontrahentów
– w zestawieniu „Ośrodki kosztukontrahenci – materiały” znacznik „skróty nazw” powoduje teraz również wyświetlanie skróconych nazw kontrahentów

Moduł „Badania”

– w zakładce „Wyszukiwanie” na liście znalezionych badań obok nazw wykonanych testów pojawiają się teraz dodatkowo przypisane im typy alarmowe (w nawiasach kwadratowych) analogicznie jak dotychczas pokazywane były dla mikroorganizmów

– w zakładce „Wyszukiwanie” dodano filtr wyszukiwania po datach hospitalizacji

– w zakładce „Szybkie testy” w kolumnie wyniku testu pojawiają się teraz dodatkowo przypisane im typy alarmowe (w nawiasach kwadratowych)

– w zakładce „Szybkie testy” pozycje listy testów do których podczepione są typy alarmowe wyświetlają się obecnie w kolorze czerwonym analogicznie jak dotychczas pokazywane były dla mikroorganizmów w zakładce „Wynik”

Moduł „Rejestracja”

– dodano zabezpieczenie przed podaniem czasu przyjęcia wcześniejszego niż podana data hospitalizacji

Moduł „Wydruk badań”

– dodano filtr wyszukiwania po datach hospitalizacji

 • 1.5.4.0 z 27.01.2012

Moduł „Badania”

– dodano zakładkę „Przebieg” i przeniesiono do niej z zakładki „Metodologia” sekcję dotyczącą nieobowiązkowych opisów słownych do badania
– w zakładce „Metodologia” dodano ponad listą metod do wyboru filtr umożliwiający jednym kliknięciem przefiltrowanie metod i wyświetlenie tylko metod posiewowych, tylko identyfikacyjnych, tylko antybiogramowych lub tylko dotyczących odpisu preparatu (powyższe cechy trzeba najpierw nadać metodom w module „Administrator->Słowniki->metody badania” edytując je).
– w zakładce „Metodologia” zwiększono wielkość pól list metod (metod do wyboru i tych już wybranych)

Moduł „Administrator”

– w dotychczasowej zakładce „Słowniki->Szybkie testy” dodano podzakładkę „Definicje szybkich testów” zawierającą dotychczasową zawartość zakładki „Słowniki->Szybkie testy”. Znajdujące się dotychczas na dole tej zakładki listy do podczepiania dopuszczalnych wyników testu, materiałów z których może być wykonywany taki test i aparatów na których można go wykonać wydzielono w podzakładce w osobnych podzakładkach dzięki czemu dłuższe nazwy są teraz wyświetlane w całości.
– w zakładce „Słowniki->Szybkie testy” dodano podzakładkę „Wyniki szybkich testów” umożliwiającą edycję słownika dopuszczalnych wyników testów (tylko tak zadeklarowane wyniki można potem podczepić do definiowanego lub edytowanego szybkiego testu)
– w zakładce „Metody badania” dodano znacznik „Metoda opisu preparatu bezpośredniego” umożliwiający oznaczenie metody informujące że dotyczy ona preparatu (dotychczas istniały tylko znaczniki mówiące że metoda dotyczy identyfikacji lub lekowrażliwości). Znacznik ten (tak jak i poprzednie) umożliwia filtrowanie metod w module „Badania” w zakładce „Metodologia”.

 • 1.5.3.0 z 26.01.2012

Moduł „Zestawienia”

– poprawiony został błąd mechanizmu odsiewania powtórzeń mikroorganizmów u tego samego pacjenta

Dotychczasowy mechanizm uważał dwa mikroorganizmy jako powtórkę gdy u tego samego pacjenta w zadanym zakresie czasu powtórzył się ten sam gatunkowo mikroorganizm nie różniący się uwagami od poprzednika (zależnie od opcji „Niepowtarzalne szczepy… -> z uwzględnieniem materiału” brany był też pod uwagę materiał z którego wykonano badanie). Niestety przy porównywaniu tych uwag mechanizm nie był zabezpieczony przed pustymi znakami dodanymi na początku i na końcu uwag. Tak więc uwagi „ESBL”, ”  ESBL” i „ESBL   ” traktowane byłu jako różne i do zestawień liczone były wszystkie te mikroorganizmy. Poprawiony mechanizm wycina najpierw wszystkie puste znaki na początku i na końcu uwag i dopiero wtedy porównuje ich zgodność.

Uaktualnione zostały opcje „bez powtórnych izolacji…” w zestawieniach: „Materiały – mikroorganizmy”, „Mikroorganizmy – ośrodki kosztów”, „Ośrodki kosztu – Mikroorganizmy”, „Mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki”, „Lista badań”, „Mikroorganizmy – ilości i wrażliwości” i „Mikroorganizmy – materiały”.

– w zestawieniu „Serologie – ośrodki kosztów” dodano opcję wyszukiwania zleceń wg dat: dostarczenia, wyniku i wydania

– w zestawieniu „Ośrodki kosztów – serologie” dodano opcję wyszukiwania zleceń wg dat: dostarczenia, wyniku i wydania

– w zestawieniu kosztowym w rozbiciu „wg materiałów/testów”, „osrodki + materialy/testy”, „ilości metod (ośrodek-metoda)”, „ilości metod (metoda-ośrodek)” i „wg ilości punktów” wprowadzono nowy sposób sortowania metod/testów na liście zestawienia. Dotychczas sortowały się one alfabetycznie wg nazw metod/testów. Obecnie sortują się one wg pola sort które jest dostępne do samodzielnego ustawienia w module „Administrator->Słowniki->Metody badania” i „Administrator->Słowniki->Szybkie testy”. Możliwe jest więc ustawienie ich w dowolnej potrzebnej kolejności (również alfabetycznie).

Moduł „Administrator”

– w zakładce „Słowniki->Mikroorganizmy” dodano na dole zakładki sekcję służącą do deklarowania które antybiotyki mają być używane dla danego mikroorganizmu jako filtr porównywania zgodności ich antybiogramów (zgodność będzie testowana tylko w ramach listy podczepionych antybiotyków bez brania pod uwagę innych oznaczeń). Filtr ten będzie stosowany w przyszłej aktualizacji mechanizmu odsiewającego powtarzające się mikroorganizmy nie uruchomionej jeszcze w tej wersji!

 • 1.5.2.0 z 19.01.2011

Moduł „Badania”

– dodano zakładkę „Wydruki” zawierającą informację o wszystkich wydrukach powiązanych z edytowanym badaniem (wydruk raportu, zgłoszenia do SANEPID-u, KORLD-u, KOROUN-u). Jeśli kilkakrotnie drukowano raport z badania to w zakładce będzie odnotowany każdy z tych wydruków. Sam podgląd raportu z badania nie powoduje wpisu. Dopiero fizyczne wysłanie wydruku na drukarkę powoduje odnotowanie tego faktu przez system.
– w zakładce „Wydruki” możliwe jest podczepianie do wydruku informacji kto i kiedy fizycznie wysłał wydruk do jednostki zewnętrznej dla której był wystawiony (np. do SANEPID-u)

Moduł „Badania z błędami”

– dodano nowe zestawienie „brak informacji o wysyłce wydruku zgłoszenia do SANEPID-u” wyszukujące badania w których wykonano wydruk zgłoszenia do SANEPID-u ale nie odnotowano daty fizycznej wysyłki wydruku do odbiorcy

Moduł Zestawienia

– poprawiony mechanizm wyświetlania wybranego zakresu czasowego w nagłówku zakładki wyniku i przy zapisie opcji zestawienia i w nagłówkach wydruku (w niektórych zestawieniach dotychczasowy mechanizm brał pod uwagę tylko daty pobrania materiału)

 • 1.5.1.0 z 08.01.2012

Moduł Administrator

– w zakładce Słowniki dodana zakładka „Zakażenia” służąca do deklarowania źródeł zakażeń ( podzakładka Źródła zakażeń” ), typów zakażeń i podczepiania do nich źródeł zakażeń ( podzakładka „Rodzaje zakażeń” ). Wartości słownika używane są później w module „Zakażenia”
– zabezpieczono aby na wszystkich listach modułu nie można było zaznaczyć więcej niż jednej linijki (jeśli chce się skopiować zawartość listy klikamy prawym przyciskiem myszki i z wyświetlonego menu wybieramy opcję zapisu do pliku)

Moduł „Zakażenia”

– zmiana nazwy listy „Układy” na „Typy zakażenia”
– na liście typów zakażeń wyświetlają się tylko skróty nazwy typu a całość nazwy wyświetla się dopiero po najechaniu na skrót kursorem myszki
– zmieniony został sposób podczepiania źródeł zakażenia do wybranego typu zakażenia. Ze względu na to, że w module „Administrator” możemy podczepiać różne źródła do różnych typów zakażeń to aby w module „Zakażenia” wybrać źródło musimy kliknąć lewym przyciskiem myszki na puste pole w kolumnie Źródło” i z rozwiniętego menu wybrać lewym przyciskiem myszki jakie źródło chcemy przypisać. Zawartość menu typów zakażeń zależy od tego jakie źródła skojarzone są z danym typem w module „Administrator”. Mechanizm ten działa dopiero wtenczas, gdy mamy już wybranego pacjenta i oddział w którym chcemy odnotować zakażenie!
– napisy wyświetlające typy alarmowe przypisane w module „Badania” do mikroorganizmów wyświetlają się na czerwono
– jeśli przy rejestracji podawana jest data hospitalizacji to wyświetla się ona przed datą pobrania zarówno w zakładce „Wyszukiwanie” jak i w zakładce „Zakażenie” w liście „Mikroorganizm” zawierającej patogeny wybranego pacjenta.
– dodano filtr wyszukiwania zakażeń po pacjencie
– dodano filtr wyszukiwania zakażeń po rodzaju zakażenia
– dodano znacznik „Tylko zakażenia z typami alarmowymi” powodujący wyświetlanie tylko zakażeń w których jako czynnik wskazano patogeny z przypisanymi typami alarmowymi.

Moduł Badania

– w zakładce „Wyszukiwanie” pod listą wyszukanych badań dodano dodatkowy przełącznik „Dwuklik na badaniu” określający czy dwukrotne kliknięcie na badaniu spowoduje jego załadowanie do okna i przejście w tryb edycji (domyślne ustawienie) czy też wywoła od razu podgląd wydruku klikniętego badania
– poprawiono sortowanie wyszukanych badań dla jednostek które na początku roku zerują licznik badań  (badania sortują się według lat a w ramach roku według numerów badań)

Moduł Zestawienia

– dodano nowe zestawienie „Zestawienie błędów przedlaboratoryjnych”
– we wszystkich typach zestawień kosztowych aktywny jest filtr typów metod badania
– zmiana sposobu wydruku zestawienia „Lista badań” – teraz drukuje się dokładnie w takim układzie kolumn jaki wybrał użytkownik przed kliknięciem opcji „Drukuj” (np. jeśli wcześniej usuniemy kilka kolumn lub wierszy to się nie wydrukują, itp.)
– dodanie do zestawienia „Lista badań” opcji „Skróty nazw”
– dodano nowe zestawienie „Mikroorganizmy – materiały”
– dodano nowe zestawienie „Ośrodek kosztu/kontrahent – ilości pacjentów” wyświetlające ile dany ośrodek/kontrahent przysłał zleceń od ilu niepowtarzalnych pacjentów

Moduł Wynik grupowy

– dodany filtr wyszukiwania po jednostce kierującej

 • 1.5.0.0 z 27.10.2011

Nowy moduł „Zakażenia” – dostępny z menu głównego jeśli użytkownik posiada nadane uprawnienie „menu główne – zakażenia”

Moduł umożliwia odnotowywanie zakażeń szpitalnych i pozaszpitalnych potwierdzonych badaniami wykonanymi w laboratorium.
Aby odnotować zakażenia trzeba najpierw w module „Administrator” zadeklarować w zakładce „Słowniki->Układy” listę układów w których będą później umiejscawiane zakażenia (np. górne drogi oddechowe, itp.).
Zakładka „Wyszukiwanie” służy do wyszukiwania badań i podglądu podczepionych do nich zakażeń. Na dole zakładki znajduje się też przycisk „Nowe zakażenie”. Zakładka „Zakażenie” służy do deklarowania i edycji opisu zakażenia. Dla zakażenia zaznaczamy w jakich układach wystąpiło i czy było szpitalne „S” czy pozaszpitalne „PS” (znaczniki w 2 kolumnach listy układów). Dla każdego wybranego układu podczepiamy listę czynników z listy mikroorganizmów wyhodowanych u pacjenta lub listy szybkich testów diagnostycznych wykonanych pacjentowi.

Moduł Administrator

– w zakładce Słowniki dodano nową podzakładkę „Układy” w której można definiować układy używane później w nowym module „Zakażenia”
– dodano nowe uprawnienie dla użytkowników systemu ProMIC: „menu główne – zakażenia” dające dostęp do modułu zakażeń

Moduł Udostępnianie wyników

– poniżej listy wyszukanych badań do odprawy znajduje się teraz pole opcji wskazujące czy dwuklik lewym przyciskiem myszki na badaniu ma powodować wywołanie podglądu wydruku tego badania czy otwarcie modułu Badania i wejście w edycję tego badania

 • 1.4.3.0 z 20.10.2011

Moduł Zestawienia

– do zestawienia kosztowego dodano nowy sposób rozbicia wyniku na „ilości metod (ośrodek – metoda)”. Jako nagłówek wyświetlane są, zależnie od wybranej opcji w sekcji „Lista metod”, albo skrót nazwy metody lub gdy go nie ma to nazwa metody (opcja „skrót lub nazwa”) lub kod metody i nawa (opcja „kod + nazwa”)
– do zestawienia kosztowego dodano nowy sposób rozbicia wyniku na „ilości metod (metoda – ośrodek)”.  Jako rzędy wyświetlane są, zależnie od wybranej opcji w sekcji „Lista metod”, albo skrót nazwy metody lub gdy go nie ma to nazwa metody (opcja „skrót lub nazwa”) lub kod metody i nawa (opcja „kod + nazwa”)
– do zestawienia kosztowego dodano nowy sposób rozbicia wyniku na „ilości punktów” wyliczane jako suma PLN przeliczana an punkty wg przelicznika podawanego w zakładce „Ogólne” okna opcji zestawień
– do zestawienia „Kontrahenci/ośrodki kosztu – mikroorganizmy” dodano opcję „jednostki kontrahentów” powodującą rozbicie kontrahenta na jego jednostki organizacyjne( oddziały, filie, itp.)  zadeklarowane w „Administrator->Słowniki->Jednostki wewnętrzne”
– do zestawienia „Materiały – kontrahenci/ośrodki kosztu” dodano opcję „jednostki kontrahentów” powodującą rozbicie kontrahenta na jego jednostki organizacyjne( oddziały, filie, itp.) zadeklarowane w „Administrator->Słowniki->Jednostki wewnętrzne”
– do zestawienia „Kontrahenci/ośrodki kosztu – materiały” dodano opcję „jednostki kontrahentów” powodującą rozbicie kontrahenta na jego jednostki organizacyjne( oddziały, filie, itp.) zadeklarowane w „Administrator->Słowniki->Jednostki wewnętrzne”
– do okna zestawień dodano przycisk „Usuń zera” usuwający z wyniku zestawienia wszystkie zera zastępując je pustą pozycją. Uwaga!!! Po usunięciu zer nadal można generować wykresy z opcją „Zakres danych: sumy wszystkich rzędów” ale nie można już generować wykresu z opcją „Zakres danych: wybrany rząd szczegółowo”. Mogą też nie działać poprawnie wszystkie metody usuwania kolumn i rzędów więc zaleca się używanie tej opcji np. tylko bezpośrednio przed zapisem do pliku xls lub wydrukiem. Zaleca się też przed usunięciem zer kliknięcie przycisku „Zapisz migawkę” w celu zapamiętania stanu zestawienia sprzed usunięcia zer i przywrócenia go później przyciskiem „Wczytaj migawkę”

Moduł Badania

– w zakładce „Wyszukiwanie” po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na wyszukanym badaniu jeśli pacjent miał kiedykolwiek zapisaną konsultację mikrobiologiczną to w wyświetlonym menu pojawi się pozycja „Pokaż konsultacje pacjenta”. Po kliknięciu tej opcji otworzy się moduł Konsultacje z wyszukaną listą konsultacji wybranego pacjenta.

Moduł Konsultacje

– włączono możliwość maksymalizowania wielkości okna tak by zajmowało cały ekran
– dla zwiększenia czytelności dotychczasowe zakładki „Konsultacja” i „Skojarzone badania” połączone zostały w jedną zakładkę „Konsultacja” posiadającą dwie podzakładki: „Opis” i „Badania skojarzone z tą konsultacją”

 • 1.4.2.0 z 07.10.2011

Moduł Zestawienia

– do zestawienia „Materiały – mikroorganizmy” dodano opcję „rozbicie na typy alarmowe” powodującą  na wyniku podział wyszukanego gatunku mikroorganizmu na kilka kolumn ze względu na przypisane mu typy alarmowe. Np. w osobnej kolumnie wyświetlona będzie E.colli bez przypisanych typów, w osobnej z przypisanym typem ESBL, itp. Skróty nazw typów wyświetlone są w nagłówku kolumny w nawiasach kwadratowych. Skróy te można edytować w module „Administrator->Słowniki->Typy alarmowe”
– do zestawienia „Ośrodki kosztu – mikroorganizmy” dodano opcję „rozbicie na typy alarmowe” powodującą na wyniku podział gatunku mikroorganizmu na kilka kolumn ze względu na przypisane mu typy alarmowe działającą analogicznie jak w zestawieniu „Materiały – mikroorganizmy”
– do zestawienia „Mikroorganizmy – ośrodki kosztu” dodano opcję „rozbicie na typy alarmowe” powodującą na wyniku podział gatunku mikroorganizmu na kilka kolumn ze względu na przypisane mu typy alarmowe działającą analogicznie jak w zestawieniu „Materiały – mikroorganizmy”
– w zestawieniu „Materiały – mikroorganizmy” przy wybranej opcji „bez powtórnych izolatów” dodano dolne podsumowanie ilości w poszczególnych kolumnach
– do zestawienia „Mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki” dodano opcję „wrażliwości + MIC” po zaznaczeniu której oprócz oznaczeń wrażliwości wyświetlane są również MIC-i (o ile były wprowadzone do wyniku)
– w zestawieniu kosztowym przy rozbiciu wyniku na ośrodek+materiał/test dodano dodatkową opcję „Kod metody badania” dzięki której można ustawić czy kod ma się drukować przed czy po nazwie metody badania

 • 1.4.1.0 z 28.09.2011

Moduł Administrator

– w zakładce „Słowniki” dodano podzakładkę „Miejsca pobrania” umożliwiającą deklarowanie dla poszczególnych kontrahentów miejsc pobrań materiału które można potem użyć przy zleceniach badań w oknie modułu „Rejestracja”. Musimy wybrać co najmniej kontrahenta i podać nazwę miejsca pobrań. Jeśli chcemy aby miejsca pobrań były skojarzone z konkretnym ośrodkiem kosztu lub podjednostką (np. u kontrahentów obcych) to dodatkowo wybieramy z list to miejsce lub ośrodek kosztu.

Moduł Rejestracja

– dodanie listy rozwijanej z miejscami pobrań które dołączają się automatycznie przed lokalizacją materiału badania. Lista „Miejsce” jest startowo pusta i ładuje się w momencie wybierania kontrahenta płacącego za badanie. System działa  tak, że gdy dodajemy nowy materiał i podajemy lokalizację to automatycznie przed określeniem lokalizacji dołączona zostanie nazwa miejsca pobrań.
Np. jeśli wybraliśmy z listy miejsce „Pokój nr 1” a w lokalizacji wpiszemy „ściana” to system zarejestruje to jako lokalizację „Pokój nr 1 ściana”.
Blokowanie czyszczenia listy „Miejsce” dokonujemy tak jak przy innych polach znacznikiem na prawo od listy.

Moduł Badania z błędami

– dodano filtr wyszukiwania wg pracowni

Moduł Zestawienia

– w zestawieniu „Lista badań” dodana kolumna z kodami NFZ przypisanymi do badania
– poprawiona metoda zapisu wyniku do pliku xls (poprzednio arkusz kalkulacyjny widział zawartość jako tekst a nie jako cyfry)

 • 1.4.0.0 z 22.09.2011

Nowy moduł „Magazyn” – dostępny z menu głównego jeśli użytkownik posiada nadane uprawnienie „menu główne – magazyn”

Aby rozpocząć pracę w module „Magazyn” trzeba najpierw w module Administrator w zakładce „Słowniki” w podzakładce „Magazyn” zadeklarować min jeden magazyn.

– w zakładce „Przychody” możliwe jest odnotowanie dokumentów przychodowych i ich pozycji
– w zakładce „Rozchody” możliwe jest deklarowanie dokumentów rozchodowych i ich pozycji. Aby dodać pozycję trzeba co najmniej wybrać asortyment, ewentualnie wybrać z której pozycji przychodu chcemy dokonać rozchodu (np. gdybyśmy chcieli wydać asortyment konkretnej partii) i zadeklarować ilość rozchodową. Jeśli nie będziemy określać partii z której dokonamy rozchodu system automatycznie wybierze dostawy o najkrótszej dacie ważności towaru a jeśli daty ważności będą identyczne to wybierze wcześniejszą dostawę dłużej leżącą w magazynie.
– w podzakładce „Stan magazynu” możemy wyszukać ile i jakich pozycji asortymentu znajduje się aktualnie na stanie magazynu. Jeśli nie podamy daty na który dzień chcemy uzyskać stany to system wyświetli stan na moment kliknięcia przycisku „Szukaj”. Można też zaznaczyć opcję aby uzyskać tylko pozycje asortymentowe z dodatnim stanem w magazynie.

Moduł Administrator

– w zakładce „Słowniki” dodano podzakładkę „Magazyn” a w niej podzakładkę „Magazyn” służącą do deklarowania magazynów dostępnych w module magazyn i podzakładkę „Asortyment” umożliwiającą deklarowanie pozycji asortymentowych dostępnych później w module „Magazyn”

– dodano nowe uprawnienie dla użytkowników systemu ProMIC: „menu główne – magazyn” dające dostęp do modułu magazynu

 • 1.3.2.0 z 18.09.2011

Moduł deklarowania grup do zestawień

– dodanie możliwości deklarowania grup metod wykonywania badania

Moduł Zestawienia

– w oknie opcji zestawień w zakładce wyboru metod badania uruchomiono możliwość wybierania (zaznaczania lub odznaczania) grup metod badania poprzez zadeklarowane wcześniej grupy metod

 • 1.3.1.0 z 14.09.2011

Moduł zestawienia:

– do zestawienia kosztowego dodano w zakładce „Pacjenci/badania” filtr na badania pacjentów. Możliwe jest teraz np. wybranie do zestawienia tylko badań pojedynczego pacjenta.

– filtr na pracownie dodany został do zestawień:

Materiały – mikroorganizmy
Materiały – kontrahenci/ośrodki kosztów
Kontrahenci/ośrodki kosztu – materiały
Mikroorganizmy – wrażliwości na antybiotyki
Serologie – ośrodki kosztów
Materiały – wyniki badań
Lista badań
Ośrodki kosztu – mikroorganizmy
Mikroorganizmy – ośrodki kosztu
Ośrodki kosztów – serologie
Ośrodki kosztów – wrażliwości na antybiotyki
Serologie – ilości badań
Zestawienie kosztowe – podział na lekarzy
Testy serologiczne – wyniki badan
Metodologie – ośrodki kosztów
Ośrodki kosztów – Metodologie
Mikroorganizmy – ilości i wrażliwości

 • 1.3.0.0 z 11.09.2011

Nowy moduł „Kontrola jakości” – dostępny z menu głównego jeśli użytkownik posiada nadane uprawnienie „menu główne – kontrola jakości”

– w zakładce „Deklarowanie materiałów kontrolnych” w podzakładce „Szczepy kontrolne” -> „Deklarowanie szczepów” możemy zadeklarować materiały kontrolne i ich serie z datami ich ważności. W podzakładce „Definicje szczepu” możemy dla wybranego szczepu kontrolnego podać jakie zawiera mikroorganizmy i jakie są dla niego normy zakresów stref dla wybranych antybiotyków
– w zakładce „Zlecanie wykonania testów kontrolnych” po wyborze płatnika i rodzaju materiału kontrolnego możemy zlecić nowe badanie kontroli jakości. Jeśli nie podamy daty i godziny pobrania materiału system sam podstawi tam chwilę obecną.
– w podzakładce „Zestawienie wyników kontroli” możemy wyszukać zlecone badania testów kontrolnych i podejrzeć ich wyniki. Jeśli chcemy edytować wynik badania wystarczy że klikniemy na nim dwa razy co spowoduje otwarcie modułu „Badania” i załadowanie do niego wybranego testu. Jeśli któryś z wyników testu kontrolnego będzie poza zakresem wzorca to po zaznaczeniu go na liście wyniku w trzech polach poniżej można opisać czynności wyjaśniające i zaradcze związane z tą niezgodnością.

Moduł Badania

– moduł obsługuje teraz dodatkowo badania testów kontroli jakości. W zakładce wyszukiwania wyświetlane są one ze skrótem „k”. Jako materiał wyświetlana jest nazwa szczepu kontrolnego.
– w zakładce „Metodologia” pod górną listą „Słownik metod” oprócz dotychczasowego pola wyszukiwania pozycji po nazwie metody dodano dodatkowe pole wyszukiwania po kodzie metody

Moduł Administrator

– w zakładkę „Grupowanie wyników/pacjentów” przenazwano na „Grupowanie pacjentów i personelu” i dodano w niej podzakładkę „Grupowanie osób personelu” pozwalającą np. na łączenie kilku takich samych lekarzy wprowadzonych mylnie kilka razy do systemu
– dodano nowe uprawnienie dla użytkowników systemu ProMIC: „menu główne – kontrola jakości” dające dostęp do modułu kontrola jakości
– dodano nowe uprawnienie dla użytkowników systemu ProMIC: „menu główne – listy robocze” dające dostęp do modułu list roboczych

Moduł Wydruk badań

– po dwukrotnym kliknięciu na liście na wybranym badaniu zostanie ono otwarte w module „Badania”. Zamknięcie modułu spowoduje powrót do modułu „Wydruk badań”.

Moduł Badania z błędami

– dodano zestawienie „brak wydruku wyniku badania” wyszukujące badania które nie były jeszcze drukowane

Moduł Zestawienia

-do zestawień kosztowych dodany został nowy filtr na pracownię wykonującą badania

 • 1.2.14.0 z 01.09.2011

Moduł Administrator

– do zakładki „Słowniki->Butelki” dodane zostały pola umożliwiające deklarowanie jakie metody badania mają się automatycznie podczepiać do badania po zarejestrowaniu w nim butelki o wybranym typie
– do zakładki „Słowniki->Materiały” dodane zostały pola umożliwiające deklarowanie jakie metody badania mają się automatycznie podczepiać do badania po zarejestrowaniu w nim materiału o wybranym typie

Moduł Rejestracja

– dodano pole „Pobierający” umożliwiające deklarowanie kto pobierał materiał do badania

Moduł Wydruk badań

– dodano możliwość zaznaczenia/odznaczenia jednym kliknięciem wszystkich pozycji na liście – należy kliknąć kwadrat w pierwszym, wyszarzonym rzędzie nagłówkowym

Moduł Zestawienia

– zaktualizowano metodę zapisu wybranych opcji zestawień o obsługę kontrahentów, różnych typów zakresów dat, typów badań, itp.
– w zestawieniu „Testy serologiczne – wyniki” dodano podsumowanie kolumn i opcję „jednostki kontrahentów” rozbijającą kontrahentów obcych na ich podjednostki ( o ile zostały zadeklarowane w badaniu )

Okno „Opcje” modułu Zestawienia

– dodano zakładkę „Filtry” umożliwiającą podgląd wszystkich wybranych filtrów i ich zapis do pliku txt

Moduł Wyniki badań 1.0.0.10

– dodano wyszukiwanie wyników po dacie wyniku badania
– po kliknięciu na podkreślony napis „Data wyniku od” automatycznie pola „data wyniku od” i „Data wyniku do” uzupełniają się datą dzisiejszą

– dodano znacznik „Tylko alarmowe” po zaznaczeniu którego wyszukują się tylko badania z mikroorganizmami z przypisanymi typami alarmowymi
– pola filtrów wyszukiwania w których aktualnie jesteśmy kursorem stają się żółte
– dodano możliwość ustawienia wysokości poszczególnych sekcji okna (pola wyboru, lista badań, wynik badania). Po złapaniu i przytrzymaniu lewym przyciskiem myszki kolorowej poziomej linii można poruszając góra/dół myszką zwiększyć lub zmniejszyć wysokość poszczególnych sekcji kosztem wysokości innych sekcji

 • 1.2.13.0 z 21.08.2011

Moduł Badania

– dodany wydruk zgłoszenia mikroorganizmu do KORLD – Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds.  Lekowrażliwości Drobnoustrojów. Aby go wywołać musimy w zakładce „Wynik” zaznaczyć na liście wyhodowanych mikroorganizmów ten który chcemy zaraportować. Następnie klikamy na niego prawym przyciskiem myszki i z wyświetlonego menu wybieramy „Drukuj zgłoszenie do KORLD”. Aby wypełnione zostało pole pełnej nazwy, adresu  i numeru telefonu do jednostki zgłaszającej musimy w module  „Administrator” w zakładce „Wydruk” wypełnić odpowiednie pola w podzakładce „Ogólne” i zapisać je przyciskiem „Ustaw wartości zmiennych do wydruku”

– dodany wydruk zgłoszenia mikroorganizmu do KOROUN – Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego. Aby go wywołać musimy w zakładce „Wynik” zaznaczyć na liście
wyhodowanych mikroorganizmów ten który chcemy zaraportować. Następnie klikamy na niego prawym przyciskiem myszki i z wyświetlonego menu wybieramy „Drukuj zgłoszenie do KOROUN”. W zależności od
materiału badania wybieramy opcje „PMR”, „krew” lub „inny materiał”. Aby wypełnione zostało pole pełnej nazwy, adresu i numeru telefonu do jednostki zgłaszającej musimy w module „Administrator” w
zakładce „Wydruk” wypełnić odpowiednie pola w podzakładce „Ogólne” i zapisać je przyciskiem „Ustaw wartości zmiennych do wydruku”

– dodano zabezpieczenie aby w trybie edycji badania nie zadeklarować mu numeru laboratoryjnego który był już w danym roku przypisany innemu badaniu

Okno wyszukiwania/wyboru pacjenta

– jeśli przy wyszukiwaniu pacjenta wprowadzimy datę urodzenia nie wprowadzając numeru PESEL to przy wyjściu z pola daty urodzenia system sam podpowie listę pacjentów urodzonych tego dnia
– jeśli przy wyszukiwaniu pacjenta wprowadzimy nazwisko i imię nie wprowadzając numeru PESEL ani daty urodzenia to przy wyjściu z pola imię system sam podpowie listę pacjentów o takim nazwisku i imieniu

Moduł Administrator

– w zakładce „Cennik” w podzakładce „Kopiowanie cenników między kontrahentami” dodano możliwość kopiowania cenników pomiędzy dowolnymi kontrahentami z możliwością wybrania które cenniki mają być
kopiowane (materiałów, metod czy szybkich testów), czy mają być kopiowane wszystkie pozycje czy tylko te aktualne i czy przed kopiowaniem mają być kasowane wcześniejsze cenniki kontrahenta do którego kopiujemy cennik
– w zakładce „Cennik” dotychczasowe elementy służące tworzeniu cenników przeniesione zostały do podzakładki „Deklarowanie cenników”

Moduł Zestawienia

– w „Zestawieniu kosztowym” nazwa dotychczasowego sposób rozbicia wyniku „lista badań + cena” została zmieniona na „lista badań szczegółowo” – sposób prezentacji wyniku nie uległ zmianie i każda pozycja cenowa jest w nim osobną linijką co powoduje że pojedyncze badanie może być rozbite na wiele pozycji dających w sumie jego koszt łączny

– w „Zestawieniu kosztowym” dodany został nowy sposób rozbicia wyniku „lista badań zbiorczo” – każde badanie stanowi w nim tylko jedną linijkę zawierającą zbiorczą informację na temat pozycji kosztowych, ich ilości i łącznym koszcie całego badania

 • 1.2.12.0 z 08.08.2011

Moduł Administrator

– w zakładce „Słowniki” dodano nową podzakładkę „Błędy” umożliwiającą deklarowanie rodzajów błędów przedlaboratoryjnych
– w zakładce „Słowniki” w podzakładce „Metody badania” dodano obsługę znaczników „Metoda identyfikacji mikroorganizmu” i „Metoda określania antybiogramu”. Znaczniki te są niezbędne do działania zestawienia „mniejsza ilość patogenów i/lub ich antybiogramów niż metod badania” z modułu „Badania z błędami” wyszukującego badania w których wyhodowanym mikroorganizmom nie podczepiono metody identyfikacyjnej lub pomimo określenia antybiogramu nie podczepiono metody określania wrażliwości
– w zakładce „Słowniki” w podzakładce „Antybiotyki” dodano pod listą antybiotyków pola do szybkiego wyszukiwania antybiotyku po nazwie lub jej skrócie

Moduł Badania:

– w zakładce „Preparat bezpośredni” przenazwano rozwijaną listę „Ciałka ropne” na „Leukocyty”
– dodano zakładkę „Błędy” umożliwiającą deklarowanie błędów przedlaboratoryjnych
– po wczytaniu badania do edycji w nagłówku okna wyświetlany jest dodatkowo numer laboratoryjny badania (o ile istnieje)

Moduł Rejestracja badań

– dodanie możliwości deklarowania przy rejestracji błędów przedlaboratoryjnych przypisywanych wszystkim badaniom pacjenta rejestrowanym w danej paczce. Aby dodać błędy należy kliknąć przycisk „Deklaruj błędy”, wybrać typ błędu z listy, dodać opis błędu (można stosować mechanizm makr) i kliknąć „Dodaj”. Aby powrócić do widoku deklarowania materiałów badania klikamy przycisk „Ukryj błędy”.

Moduł Badania z błędami

– dodano zestawienie „mniejsza ilość patogenów i/lub ich antybiogramów niż metod badania” wyszukujące badania w których wyhodowanym mikroorganizmom nie podczepiono metody identyfikacyjnej lub pomimo określenia antybiogramu nie podczepiono metody określania wrażliwości
– dodano zestawienie „badania bez odprawy” wyszukujące badań które nie zostały udostępnione elektronicznie
– do wszystkich wyników zestawień w kolumnie wyświetlającej numer badania dodana informacja o numerze laboratoryjnym badania (o ile istnieje)
– po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście wyszukanych pozycji wyświetlane jest menu umożliwiające zapis wyniku zestawienia do pliku xls programu Excell (nie musi być zainstalowany na komputerze)
– po kliknięciu prawym przyciskiem myszki na liście wyszukanych pozycji wyświetlane jest menu umożliwiające wydruk wyniku zestawienia na drukarce domyślnej systemu Windows

Okno deklaracji makr tekstowych

– pod prawym przyciskiem myszki po kliknięciu na listę makr możliwy jest zapis listy makr do pliku xls programu Microsoft Excell (nie musi być zainstalowany na komputerze)

 • 1.2.11.0 z 26.07.2011

Moduł Administrator

– z dotychczasowego uprawnienia „menu główne – administracja” dającego dostęp do całego modułu administratora zostało teraz wydzielone uprawnienie „menu główne – administracja użytkownikami”. Posiadacze uprawnienia „menu główne – administracja” mają dostęp do CAŁEGO modułu administratora a użytkownicy z uprawnieniem „menu główne – administracja użytkownikami” mają w nim dostęp tylko do zakładki tworzenia użytkowników, nadawania im haseł i ustawiania uprawnień. Możliwe jest więc teraz, np. danie dostępu lokalnym informatykom tylko do zakładki tworzenia użytkowników systemu.

– w zakładce „Słowniki->Metody badania” dodano pole „Kierunek w programie do udostępniania wyników” zawierające skrót pojawiający się w programie do udostępniania wyników w kolumnie „Kierunek” zawierający skróty „T” dla badań tlenowych, „B” dla beztlenowych i „G” dla posiewów w kierunku grzybów”. Po uzupełnieniu tych skrótów w module administratora program udostępniający wyniki badań wyświetli je automatycznie dla udostępnionych badań.
– w zakładce Słowniki->Mikroorganizmy dodano pole do szybkiego wyszukiwania na liście mikroorganizmów po ich nazwie (wpisywanie początku nazwy powoduje automatyczne ustawienie się listy na mikroorganizm o podanej nazwie, klawiszami strzałek góra/dół można się przełączać między kolejnymi mikroorganizmami o podanej nazwie)

Program Wyniki badań

Dodana została kolumna „Kierunek” wyświetlająca skróty „T” dla badań tlenowych, „B” dla beztlenowych i „G” dla posiewów w kierunku grzybów” zależnie od metod zadeklarowanych w badaniu i zgodnie ze skrótami przypisanymi metodom w administratorze.

 • 1.2.10.0 z 19.07.2011

Moduł Rejestracja

– dodano możliwość podawania daty rozpoczęcia hospitalizacji i uwag do hospitalizacji (obydwie informacje nie są wymagane przez system do zarejestrowania badania)

Moduł Badania

– w zakładce „Rejestracja” dodana obsługa daty hospitalizacji i uwag do hospitalizacji
– dodana została zakładka „Błędy” umożliwiająca odnotowywanie w badaniu wystąpienia błędów przedlaboratoryjnych i/lub laboratoryjnych (listę można tworzyć i edytować w module Administrator->Słowniki->Błędy”)

Moduł Administrator

– w zakładce Słowniki->Ośrodki kosztów w wyświetlonej liście ośrodków kosztu dodana została na końcu listy kolumna „NFZ” w której można zaznaczyć dla których ośrodków kosztu mają się włączać automaty dodające do badań kody rozliczeniowe NFZ
– uruchomione zostały w bazie danych automaty które na podstawie wzorców zadeklarowanych w „Słowniki->NFZ->Wzorce automatycznego podczepiania kodów” dla badań zlecanych z ośrodków kosztu wybranych w zakładce Słowniki->Ośrodki kosztów podczepiają automatycznie do tych badań kody rozliczeniowe NFZ zadeklarowane we wzorcach
– w zakładce „Słowniki” dodana została nowa zakładka „Błędy” w której możliwa jest edycja typów błędów przedlaboratoryjnych lub laboratoryjnych (listę można tworzyć i edytować w module Administrator->Słowniki->Błędy”)

Moduł Administrator

– w zakładce Słowniki->Ośrodki kosztów w wyświetlonej liście ośrodków kosztu dodana została na końcu listy kolumna „NFZ” w której można zaznaczyć dla których ośrodków kosztu mają się włączać automaty dodające do badań kody rozliczeniowe NFZ
– uruchomione zostały w bazie danych automaty które na podstawie wzorców zadeklarowanych w „Słowniki->NFZ->Wzorce automatycznego podczepiania kodów” dla badań zlecanych z ośrodków kosztu wybranych w zakładce Słowniki->Ośrodki kosztów podczepiają automatycznie do tych badań kody rozliczeniowe NFZ zadeklarowane we wzorcach
– w zakładce „Słowniki” dodana została nowa zakładka „Błędy” w której możliwa jest edycja typów błędów przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych które można potem odnotowywać w każdym badaniu w module „Badania” w zakładce „Błędy”

 • 1.2.9.0 z 07.07.2011

Moduł Administrator

– dodanie w zakładce „Słowniki->NFZ” nowej podzakładki „Wzorce automatycznego podczepiania kodów” w której można deklarować dla jakich kombinacji materiał badania/metoda bdania/szybki test diagnostyczny jakie kody rozliczeniowe NFZ lub jakie kody ICD9 mają się automatycznie podczepić do badania jako kody wykonane w ramach tego badania. Automatycznie dodane kody będą widoczne w module „Badania” w zakładce „NFZ” gdzie będzie je można dalej edytować – dodawać nowe lub wyrzucać niepotrzebne. W tej zakładce widoczne są tylko te kody NFZ i kody ICD9 które oznaczone są jako „Widoczne” w zakładkach w których się je deklaruje (Administrator->Słowniki->Procedury medyczne dla kodów ICD9 i Administrator->Słowniki->NFZ->Kody rozliczeniowe dla kodów NFZ)

Moduł Badania z błędami

– dodany nowe zestawienie „brak kodów rozliczeniowych NFZ lub procedur rozliczeniowych ICD9” wyszukujące badania do których nie podczepiono żadnego kodu rozliczniowego

 • 1.2.8.0 z 05.07.2011

Moduł Wynik grupowy

– dodano zakładkę „NFZ (tylko do wybranego na liście)” w której można dodawać lub kasować kody rozliczeniowe NFZ do badania wybranego na liście w górnej części okna (analogicznie jak w zakładce „Metodologia”)

 • 1.2.7.0 z 03.07.2011

Moduł Administrator

– dodanie w zakładce „Słowniki->Procedury medyczne” możliwości deklaracji do jakich grup badań wg NFZ należy procedura wybrana w górnej liście (deklarowanie odbywa się poprzez zaznaczenie w dolnej liście kwadratów przy grupach NFZ do których należy procedura – można wybrać więcej niż jedną grupę naraz, aby widzieć wszystkie możliwe grupy należy w prawym dolnym rogu odznaczyć opcję”Tylko przypisane grupy”)
– dodanie w zakładce „Słowniki->Procedury medyczne” kolumny „Widoczne” umożliwiającej wybranie które kody mają być później dostępne w zakładce „NFZ” modułu „Badania” gdzie można zadeklarować że wykonano je w ramach edytowanego badania
– dodanie w zakładce „Słowniki” nowej zakładki „NFZ” i w niej podzakładki „Grupy kodów rozliczeniowych” w której można deklarować listy kodów NFZ grupujące poszczególne kody NFZ i kody procedur medycznych (zadeklarowane tu grupy widoczne są później w dolnych częśćiach okien deklaracji procedur medycznych i kodów NFZ oraz dodawane są na wydrukach wynikó badań do zadeklarowanych w badaniach kodów rozliczeniowych NFZ)
– dodanie w zakładce „Słowniki” nowej zakładki „NFZ” i w niej podzakładki „Kody rozliczeniowe” w której można deklarować kody rozliczeniowe NFZ (zadeklarowane tu kody mające wybraną opcję „Widoczne” są później dostępne w zakładce „NFZ” modułu „Badania” gdzie można zadeklarować że wykonano je w ramach edytowanego badania)

Moduł Badania

– dodanie zakładki „NFZ” umożliwiającej deklarowanie jakie kody rozliczeniowe NFZ (kody NFZ do wybory na tej liście deklarujemy w Administrator->Słowniki->NFZ->Kody rozliczeniowe oznaczając je w kolumnie „Widoczne) i/lub jakie procedury medyczne wg słowników NFZ (kody procedur do wybory na tej liście deklarujemy w Administrator->Słowniki->Procedury medyczne zaznaczając je w kolumnie „Widoczne) zostały wykonane w ramach edytowanego badania

 • 1.2.6.1 z 30.06.2011

Moduł Administrator

– dodanie w sekcji „Słowniki” zakładki „Status końcowy badania” umożliwiającej deklarowanie słownika statusów końcowych (wyników) badania wraz z możliwością ustalania koloru na jaki mają się wyświetlać te statusy w zakładce  „Wyszukiwanie” modułu „Badania”
– dodanie w sekcji „Słowniki” zakładki „Procedury medyczne” umożliwiającej przeglądanie i deklarowanie kodów ICD9  oraz oznaczanie ich (kliknięcie lewym przyciskiem myszki na kwadrat przy kodzie) jako procedury które mają być widoczne do wyboru w zakładce deklarowania kodów rozliczeniowych NFZ  (zakładka w przygotowaniu)
– dodanie w sekcji „Aparaty” zakładki „Jednostki zlecające” zawierające słownik jednostek do wprowadzenia do aparatów WalkAway aby interfejsy pośredniczące mogły wysyłać do aparatu kto jest zleceniodawcą badania
– dodanie zakładki „ROCHE” służącej do obsługi słownika tłumaczącego nazwy jednostek zlecających badania przy automatycznej wymianie informacji z systemem ROCHE

Moduł Udostępnianie wyników

– w module wyszukują się teraz również badania epidemiologiczne

Program Wyniki badań

– lista zleceń jest kolorowana, identycznie jak lista w zakładce Wyszukiwanie modułu Badania i gdy zmieni się te kolory w Administratorze ProMIC-a to zmienią się również w programie do wyników badań
– aby ułatwić przeglądanie wyników zmieniono również to, aby poniżej listy zleceń wyświetlały się tylko te zakładki z częściami wyniku które są wypełnione dla wybranego badania. Teraz nie trzeba już będzie zaglądać do każdej zakładki żeby sprawdzić czy zawiera jakieś dane.

 • 1.2.5.0 z 21.06.2011

W celu uniezależnienia działania systemu od ustawień formatu daty i czasu komputera na którym działa system i dla zapewnienia zgodności z najnowszym Windows-em 7 od tej wersji całość kontroli dat, pobieranie daty dzisiejszej, kontrola czy daty są od siebie mniejsze lub większe itp. w całości wykonywana jest po stronie serwera bazy danych a nie po stronie komputera użytkownika.

Z punktu widzenia użytkownika w interfejsie systemu nie zmienia się absolutnie nic.
Moduł Rejestracja

– dla zachowania zgodności z zachowaniem się wcześniejszych wersji programu znacznik nieczyszczenia sekcji metod badania będzie domyślnie ustawiony jako włączony (program domyślnie nie będzie tego czyścił a osoby które chcą tego czyszczenie będą musiały to jednorazowo wyłączyć po uruchomieniu programu)

 • 1.2.4.3 z 13.06.2011

Moduł Rejestracja

– przy wyborze płatności własnej pacjenta nie jest już blokowana możliwość wybrania lekarza kierującego
– dodane zostały znaczniki nieczyszczenia dla pól „Czas dostarczenia” i „Pracownia”
– dodanie czyszczenia listy metod badania przy wywoływaniu nowego badania
– dodanie znacznika blokady czyszczenia metod badania przy wywołaniu nowego badania

Moduł Wynik grupowy

– dodanie filtru wyszukiwania badań po polu pracownia

Moduł Udostępnianie wyników

– zmiana nazwy pola „Realizujący badanie” na „Autoryzujący badanie”
– poprawienie ustawienia szerokości kolumn po wyszukaniu badań do odprawy

Moduł Badania

– przy zatwierdzaniu zmian w wyniku badania posiadającego już datę wyniku inną niż chwila obecna system spyta się czy zastąpić poprzednią datę wyniku nową (obecną) datą wyniku
– w zakładce „Wyszukiwanie” szukanie badań po numerze wewnętrznym laboratorium odbywa się niezależnie od pisania dużych i małych liter (na wydruku drukować się będzie identycznie jak to jest zapisane w zakładce „Rejestracja”)
– blokada możliwości edycji dla udostępnionych badań
– blokada cofnięcia odprawienia badania – możliwa tylko dla osób z uprawnieniem do odprawiania
– zmiana układu pól w zakładce „Szybkie testy” – teraz pola nazwy testu i wyniku testu są dłuższe

Instrukcja obsługi

– udostępniona została wersja 2/2011 z rozbudowaną częścią dotyczącą modułów Zestawienia i Rejestracja

 • 1.2.3.5 z 12.05.2011

Moduł Badania

– w celu zwiększenia czytelności dostępnej w zakładce „Wynik” listy wyhodowanych organizmów od tej wersji każdy mikroorganizm wyświetlany będzie w pojedynczej linijce a pełen komentarz do tego mikroorganizmu wyświetli się w postaci dodatkowego „dymka” po najechaniu kursorem myszki na liście na ten mikroorganizm

Moduł Administrator

– w zakładce Wydruk zawierającej pola z danymi laboratorium (np. nazwa laboratorium, adres, itp) dotychczasowe pola podzielone zostały na trzy zakładki tematyczne: „Ogólne”, „SANEPID” i „Wydruk archiwum”.
– zakładka „Ogólne” zawiera dane teleadresowe laboratorium, dodane zostało pole na nr telefonu
– zakładka „SANEPID” zawiera pola do wpisania danych nadrukowywanych potem na druki zgłoszeń do SANEPID-u
– zakładka „Wydruk archiwum” zawiera pola nagłówka księgi laboratoryjnej drukowanej z systemu (z głównego manu – moduł „Wydruk archiwum”)

Moduł Wydruk badań

– dodanie do filtru wyboru dat pobrania dodatkowych filtrów zakresów dat przyjęcia materiału i dat wyniku badania
– dodanie filtru wyboru pacjenta (działa analogicznie jak wybór pacjenta w zakładce Wyszukiwanie modułu Badania)

Moduł Rejestracja

– włączona została kontrola numeru księgi głównej podawanej dla rejestrowanego pacjenta. Jeśli system znajdzie innego pacjenta z takim samym numerem księgi głównej to przed zapisem badania dodatkowo spyta się o potwierdzenie zapisu takiego numeru. Jeśli system znajdzie taki sam numer księgi u tego samego pacjenta któremu badanie chcemy teraz zarejestrować to nie będzie prosił o potwierdzenie.

Okno deklaracji/wyboru makr tekstowych

– dotychczas podwójne kliknięcie na makrze wybranym z listy powodowało wejście w jego edycję. Dla przyśpieszenia wybierania teraz dwukrotne kliknięcie powodować będzie wstawienie klikniętego makra do pola programu (tak jakby kliknęło się przycisk „Wstaw do programu”).
Wejście do edycji makra nadal możliwe jest poprzez zaznaczenie go na liście i kliknięcie przycisku „Edytuj”
– przy deklaracji nowego makra konieczne będzie już tylko podanie skrótu i treści makra (nie będzie już potrzebne podawanie jego nazwy)
– wyszukiwanie w polu poniżej listy działać będzie wg skrótów makr (dotychczas wyszukiwało wg podanych nazw makr)

Okno Opcje zestawienia

– zmieniły się nazwy przycisków używanych do wywoływania własnych grup mikroorganizmów, antybiotyków, materiałów i ośrodków kosztu

Okno deklaracji grup filtrów do zestawień

– dla poprawienia czytelności po dodaniu pozycji ze słownika (prawa lista) do edytowanej grupy (środkowa lista) dodana pozycja znika ze słownika. Pozycja wróci do słownika (prawa lista) jeśli zostanie usunięta z elementów edytowanej grupy (środkowa lista).

 • 1.2.2.1 z 27.04.2011

Moduł Badania

– dodano możliwość wykonania wydruku zgłoszenia do SANEPID-u badania potwierdzającego zakażenie wirusem HIV (wydruk wywoływany tak samo jak wcześniejsze zgłoszenie dodatniego wyniku czynnika chorobotwórczego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki w zakładce „Szybkie testy” na liście wykonanych testów lub w zakładce „Wynik” na liście wyhodowanych mikroorganizmów)

– przy drukowaniu listy badań wyszukanych w zakładce „Wyszukiwanie” (wydruk wywoływany prawym przyciskiem myszki na liście badań – opcja „Drukuj listę wyszukanych”) zachowywana jest od tej wersji kolejność sortowania ustawiona na wyszukanej już liście. Jeśli klikniemy „Szukaj”, potem klikniemy na kolumnie która posortuje wynik (lub jeśli z przyciskiem wciśniętym przyciskiem SHIFT klikniemy na kilku kolumnach sortując dane po kilku kolumnach jednocześnie) i dopiero potem wywołamy wydruk tej listy to wydruk zachowa wybraną przez nas kolejność sortowania

 • 1.2.1.1 z 21.04.2011

Moduł Menu główne

– pojawił się dodatkowy przycisk „Wydruk badań” uruchamiający nowy moduł „Wydruk badań”

Moduł Wydruk badań

– w menu głównym programu pojawił się nowy moduł”Wydruk badań” służący do masowego drukowania wyników badań. Dostęp do niego mają użytkownicy posiadający uprawnienie „badania – wydruk wyniku”.
W module tym domyślnie wyszukują się badania które nie mają jeszcze odnotowanego w systemie wydruku wyniku. Po zaznaczeniu opcji możliwe jest jednak wyszukanie (i ewentualne ponowne wydrukowanie) badań które były już drukowane. Po zaznaczeniu na liście które badania chcemy wydrukować wybieramy ewentualnie w lewym dolnym rogu format wydruku (tylko klienci którzy mają zadeklarowany więcej niż jeden) i klikamy przycisk „Drukuj wybrane”.

Uwaga!!! Wydruk kierowany jest bezpośrednio na drukarkę bez podglądu poszczególnych stron!

Moduł Badania

– dodane zostało dodatkowe zabezpieczenie kontrolujące, czy data wykonania metody badania jest w tym samym okresie rozliczeniowym (miesiącu) co data rejestracji badania. W przypadku wprowadzania daty o innym miesiącu system ProMIC dodatkowo prosi o potwierdzenie wykonania tej czynności.

Moduł badania z błędami

– dodane zostało nowe zestawienie „Rejestracja w innym miesiącu niż metody badania” wyszukujący badania w których daty wykonania poszczególnych metod badania są w innych okresach rozliczeniowych (miesiącach) niż ten wynikający z daty rejestracji badania. Zaleca się kontrolne wykonywanie tego zestawienia przed wydrukiem zestawień kosztowych za jakiś wybrany okres czasu.

 • 1.1.8.1 z 19.04.2011

Moduł Badania

– w zakładce „Wyszukiwanie” dodana została dodatkowa opcja „Z godzinami” która po zaznaczeniu powoduje wyświetlanie dat rejestracji i wprowadzenia wyniku wraz z godzinami

Moduł Udostępniania wyników

– dodanie do kolumny „Nr badania” wewnętrznego numeru laboratoryjnego

Moduł Administrator

– w zakładce Słowniki->Szybkie testy możliwe jest teraz deklarowanie jak dany test nazywa się i jaki ma skrót w aparacie do którego jest wysyłany

 • 1.1.7.1 z 14.04.2011

Moduł Listy robocze

– dodana zakładka „Anulowanie wysłanych zleceń” umożliwiająca cofnięcie z systemu informacji o tym że wybrane szybkie testy zostały wysłane do aparatu. Cofnięcie w systemie tej informacji spowoduje że takie testy ponownie pojawią się w zakładce „Zlecanie badań do aparatów” i możliwe będzie ponowne ich zlecenie.

Moduł Administrator

– w zakładce „Słowniki->Antybiotyki->Grupy antybiotyków – kolejność” poniżej listy antybiotyków należących do danej grupy dodane zostało pole szybkiego wyszukiwania antybiotyku (wpisanie do niego początku nazwy antybiotyku powoduje ustawienie się listy na antybiotyk o takim początku nazwy, klikanie na klawiaturze strzałek w górę lub w dół powoduje przeskakiwanie do kolejnego/wcześniejszego antybiotyku o podanym początku nazwy)

 • 1.1.6.1 z 11.04.2011

Moduł „Badania”

– możliwe jest włączenie użytkownikowi możliwości zmiany gatunku wyhodowanego mikroorganizmu bez zmiany odnotowanego wcześniej antybiogramu. Dotychczas dwukrotne kliknięcie na liście na wybranym mikroorganizmie powodowało włączenie dla niego trybu edycji z możliwością zmiany jego liczebności, fenotypu i uwag do niego. Niemożliwe było zmienianie gatunku. Teraz aby użytkownik mógł dokonywać takiej zmiany należy w module „Administrator->Użytkownicy wybrać go na pionowej liście w lewej części okna i następnie w zakładce „Uprawnienia” zaznaczyć mu uprawnienie „edycja rodzaju wyhodowanego mikroorganizmu”

Moduł „Rejestracja”

– włączona została możliwość dopisania lokalizacji do zleceń badań szybkich testów diagnostycznych. Niestety póki co możliwe jest tylko wpisanie JEDNEJ lokalizacji która zostanie dopisana do WSZYSTKICH badań które powstaną w ramach takiej rejestracji. Jeśli wybierzemy szybkie testy z różnych materiałów i wpiszemy jedną lokalizację to powstanie kilka badań (tyle ile typów materiałów) i każdy z tych materiałów będzie miał dodaną wpisaną lokalizację. Jeśli chcemy mieć różne lokalizacje do różnych materiałów to musimy najpierw wybrać tylko szybkie testy z jednego rodzaju materiału i podać do nich lokalizację, zapisać badania, wybrać tylko testy kolejnego materiału i dodać im lokalizację, zapisać, itd…

Czy wiesz że…

– w module „Rejestracja” możliwe jest blokowanie elementów zlecenia aby nie zostały wyczyszczone po kliknięciu przycisku „Nowe zlecenie”. Przy poszczególnych elementach zlecenia znajdują się kwadraciki które po zaznaczeniu myszką powodują nieczyszczenie się danej sekcji. Po najechaniu na nie kursorem myszki wyświetla się informacja której części zlecenia dotyczy dany kwadrat. Jeśli np. rejestrujemy kilka różnych badań dla tego samego pacjenta możemy zaznaczyć kwadrat za danymi wybranego pacjenta dzięki czemu nie będziemy musieli kilka razy go wyszukiwać. Jeśli np. rejestrujemy kilka różnych badań dla tego samego kontrahenta możemy zaznaczyć kwadrat w sekcji „Zlecający” dzięki czemu będzie on stale wybrany.
– możliwe jest włączenie blokowania wszystkich tych kwadratów jednocześnie klikając w dolnej części okna znacznika „Blokuj czyszczenie”. Jeśli klikniemy go ponownie spowoduje to odznaczenie wszystkich znaczników nieczyszczenia.

 • 1.1.5.1 z 09.04.2010

Moduł „Badania”

– od tej wersji zamknięcie okna przy otwartym w nim, zmienionym ale nie zapisanym badaniu powoduje wyskoczenie dodatkowego okna zapytania czy na pewno chcemy zamknąć moduł Badania bez zapisu wprowadzonych zmian
– próba otwarcia badania wyszukanego w zakładce Wyszukiwanie przy otwartym już wcześniej w module Badania, zmienionym ale nie zapisanym innym badaniu powoduje wyskoczenie dodatkowego okna zapytania czy na pewno chcemy wczytać nowe badanie bez zapisu zmian wprowadzonych we wcześniej otwartym badaniu

Moduł „Wynik grupowy”

Zmiana układu elementów okna:

– lista wyszukanych badań znajduje się teraz bezpośrednio pod polami opcji wyszukiwania
– uwagi do badania i wyniku badania i część dotycząca opisu preparatu bezpośredniego są teraz w osobnych zakładkach „Uwagi” i „Preparat bezpośredni” dzięki czemu pola edycji są większe i czytelniejsze
– przycisk przypisywania wyniku z opcjami wydruku przesunięty został na sam dół okna

Nowe możliwości:

-na liście wyszukanych badań jest teraz kolumna „Nr wewnętrzny” zawierająca numer badania wg laboratorium – można bezpośrednio na tej liście kliknąć na pole w tej kolumnie i wpisać/poprawić numer wewnętrzny dla wybranego badania bez konieczności wychodzenia z okna wprowadzania grupowych wyników
– w dodatkowej zakładce „Metodologia” jest teraz możliwość podejrzenia i modyfikacji metod przypisanych badaniu wybranemu w na górnej liście wyszukanych badań (analogicznie jak w module „Badania” zakładka „Metodologia”) – dodajemy badaniu nową metodę poprzez dwuklik na liście słownika metod a usuwamy poprzez dwuklik na liście metod przypisanych do badania
– dwuklik na badaniu na liście wyszukanych badań (z wyjątkiem klikania na kolumnę „Nr wewnętrzny” lub na kolumnę z kwadratem do zaznaczania badania) spowoduje otwarcie modułu „Badania” i załadowanie do niego badania wybranego w module „Wynik grupowy”

Moduł Zestawienia

– w „zestawieniu kosztowym” w oknie opcji pojawił się dodatkowy znacznik „skróty nazw” dotyczący nazw kontrahentów wyświetlanych w zestawieniach kosztowych. Jeśli nie jest on zaznaczony to drukuje się pełna nazwa kontrahenta (taka jaką podano w „Administrator->Kontrahenci” w polu nazwa) a jeśli jest zaznaczona to drukuje się skrót tej nazwy (taki jaki podano w „Administrator->Kontrahenci” w polu Skrót).

Czy wiesz że…

– w module „Wynik grupowy” możliwe jest jednoczesne wprowadzenie takiego samego wyniku (np. ujemnego) do wielu badań wyszukanych w tym oknie (wyszukują się tam badania ze statusem „W trakcie badania”)
– w module „Wynik grupowy” możliwe jest posortowanie wyszukanych badań ze względu na ich wynik zwrócony przez szafę posiewową – należy kliknąć na nagłówek kolumny BA. Oczywiście dotyczy to tylko programów podłączonych do szaf posiewowych.
– Nazwę lub skrót nazwy kontrahenta (widoczny w programie na listach) można edytować w „Administrator->Kontrahenci” poprzez dwuklik na kontrahenta i zmienienie tych danych w oknie edycji danych szczegółowych kontrahenta.

 • 1.1.4.1 z 05.04.2011

Moduł Badania

– od tej wersji uruchomiona została ewidencja wydruków zgłoszeń do SANEPID-u – informacja o dacie ostatniego wydruku zgłoszenia widoczna jest w ostatniej kolumnie listy w zakładce „Wyszukiwanie”
– w zgłoszeniu dla SANEPID-u usunięte zostały wyszarzenia pól zawierających dane wstawiane z systemu ProMIC

Moduł Zestawienia

– w zestawieniu „Lista badań” dodana została kolumna na numer wewnętrzny badania

1.1.3.1 30.03.2011

Moduł Administrator:

– istnieje obecnie możliwość zapisania do pliku zawartości wszystkich list słowników programu, wystarczy tylko wyszukać zawartość danego słownika, kliknąć na liście wyszukanych pozycji prawym przyciskiem myszki i z wyświetlonego menu wybrać opcję „Zapisz do pliku” (możliwe jest zapisywanie do plików xls programu Microsoft Excell, nawet gdy go nie mamy zainstalowanego, lub do plików tekstowych csv)

 • 1.1.2.1 z 27.03.2011

Moduł Administrator:

– w zakładce Słowniki->Liczebność dodanie obsługi słownika liczebności wyhodowanych mikroorganizmów
– w zakładce Fenotyp dodany został przycisk Edytuj umożliwiający poprawienie nazwy istniejącego już fenotypu (dotychczas można było tylko go usunąć i stworzyć od nowa)

Moduł Badania:

– w ramach dalszego porządkowania zawartości dotychczasowej zakładki Badanie i z powodu zbyt podobnej nazwy do całego modułu jej dotychczasowa
nazwa zostaje zmieniona na Rejestracja (w zakładce tej będzie teraz tylko komplet informacji podawanych w module Rejestracja) i dodana zostaje zakładka Uwagi zawierająca pole uwag do całego badania (drukowanych na wyniku badania)