ProMIC

ProMIC to komputerowy system obsługi laboratorium mikrobiologicznego.

System powstawał w laboratoriach mikrobiologicznych i tylko na ich specyficzne potrzeby. Od 10 lat jest doskonalony i rozbudowywany w ścisłej współpracy z klientami. Dzięki pełnej obsłudze analizatorów i dzięki różnorodnym mechanizmom automatyzacji pracy ProMIC ułatwia codzienną pracę laboratorium, daje możliwość elektronicznego udostępniania wyników badań i wykonywanie przeróżnych analiz ilościowo-kosztowych na danych gromadzonych w centralnej bazie danych.

Obecni klienci systemu ProMIC:

Na naszym systemie pracuje już trzech Wojewódzkich Konsultantów w dziedzinie mikrobiologii, dwa Uniwersytety Medyczne  i cztery laboratoria szpitali klinicznych.

Podstawowe zalety systemu ProMIC:

 • możliwość pracy dowolnej ilości użytkowników jednocześnie
 • brak ograniczeń max ilości użytkowników systemu (nie płaci się za każde kolejne stanowisko pracy)
 • brak ograniczeń max ilości odnotowanych badań
 • możliwość deklarowania i używania jednocześnie wielu własnych wzorów wydruków (np. inne dla wyników dodatnich i ujemnych, itp.) wraz ze ścisłą ewidencją oryginałów, kopii i odpisów
 • możliwość drukowania kart roboczych
 • automatyzacja wprowadzania wyniku np. poprzez deklarowanie szablonów wyników tekstowych i szablonów antybiogramów, podpowiadanie wyniku na podstawie ostatnich wyników pacjenta, automatyczne przeliczanie wyniku podawanego w MIC lub strefie na interpretację słowną (EUCAST), itp
 • współpraca systemu z analizatorami (zależnie od możliwości analizatora jedno lub dwukierunkowa)
 • w pełni edytowalne słowniki mikroorganizmów i antybiotyków wg WHO rozszerzone o słowniki z analizatorów
 • w pełni edytowalne przeliczniki wyników stref i MIC na słowną interpretację wyniku (EUCAST)
 • możliwość elektronicznego udostępniania wyników badań jednostkom zlecającym poprzez dodatkowy program udostępniający on-line wyniki badań (w cenie systemu)
 • deklarowanie osobnych cenników dla poszczególnych kontrahentów i osobne ceny dla badań cito
 • elastyczny sposób wyliczania ceny badania (ceny uśrednione lub cena wyliczana na podstawie czynności wykonanych przy badaniu posiadających własne ceny cząstkowe)
 • możliwość prowadzenia ewidencji konsultacji mikrobiologicznych (wyniki udostępniane elektronicznie lub papierowo)
 • możliwość ewidencji metodyki wykonania badania
 • możliwość dokumentowania wyników badań poprzez podczepienie do badania dowolnej ilości  zeskanowanych dokumentów, obrazów z mikroskopu, zeskanowanych wyników podwykonawców, itp.
 • rozbudowany system analiz wyników badań (ilościowe, wartościowe, mapy wrażliwości, zestawienia wydruków, błędów przedlaboratoryjnych, zakażeń szpitalnych, okresowe raporty do SANEPiD-u, itp.)
 • możliwość zapisu wyniku każdego zestawienia do pliku xls (Microsoft Excell) i csv z możliwością jego dalszej edycji
 • tworzenie wykresów na podstawie wyników zestawień z możliwością ich wydruku lub zapisu do pliku (można je potem np. dołączyć do dokumentu, maila, itp.)
 • możliwość ewidencji testów kontroli jakości
 • możliwość prowadzenia magazynów
 • możliwość ewidencjonowania miejsca składowanych próbek
 • automatyzacja raportowania kodów rozliczeniowych NFZ
 • mechanizmy wiadomości wewnętrznych przesyłanych między użytkownikami systemu
 • ewidencja błędów przedlaboratoryjnych
 • ewidencja zakażeń szpitalnych/pozaszpitalnych (automatyzacja wymiany informacji z sekcjami epidemiologicznymi)
 • wydruk wprost z systemu kart zgłoszeń do SANEPiD-u, KORLD-u i KOROUN-u
 • prowadzenie rozliczeń kasowych dla pacjentów płacących prywatnie z podglądem w badaniach czy i w jakim zakresie zostały opłacone
 • wydruk potwierdzeń wykonania badań i dokumentów kasowych (KP/KW, faktury)
 • obsługa kas fiskalnych

sieci

System ProMIC działa w technologi klient-serwer. Informacje gromadzone są w centralnej bazie danych (PostgreSQL) na wydzielonym komputerze. Użytkownicy łączą się z bazą danych za pomocą programu ProMIC lub programu do udostępniania wyników badań. Program umożliwia jednoczesną pracę na wspólnej bazie danych w dowolnej ilości lokalizacji geograficznych (filie, kontrahenci, itp.).

Szczególny nacisk położony jest na bezpieczeństwo danych. Łącze internetowe pomiędzy bazą danych a komputerami klienckimi jest podwójnie szyfrowane. Osobno szyfrowane jest łącze między komputerami i osobno łącze pomiędzy bazą danych i programem. Prawo do łączenia się z bazą danych mają tylko wskazane komputery. Dodatkowo każdy użytkownik posiada swój własny login i hasło bez którego nie może korzystać z systemu i którym „podpisuje” wszystkie swoje czynności w systemie (pełna weryfikacja czasu i loginu osoby wykonującej każdą czynność). System przechowuje też wszystkie zmiany zapisanych informacji udostępniając użytkownikom tylko aktualne. W razie potrzeby istnieje możliwość prześledzenia zmian i odtworzenia zmienionych informacji. W praktyce szybkość pracy systemu zależy niemal wyłącznie od szybkości łącza internetowego pomiędzy komputerem klienckim i bazą danych. Komputery klienckie nie przechowują żadnych informacji gromadzonych w systemie ProMIC.

Do poprawnego działania oprogramowania klienckiego niezbędny jest:

 • komputer klasy PC min. Pentium III 800 MHz  (każdy komputer PC wyprodukowany przez ostatnie 7 lat nie powinien mieć żadnych problemów z obsługą systemu)
 • pamięć operacyjna min. 512 MB
 • karta graficzna i monitor o rozdzielczości min. 1024*768  (zalecana 1280*1024 lub większa, im większy monitor i im większa rozdzielczość ekranu tym większa wygoda użytkowania)
 • karta sieciowa
 • łącze internetowe ( o ile serwer znajduje się poza terenem jednostki ) lub wewnętrzna sieć komputerowa ( o ile serwer znajduje się na terenie jednostki )
 • system operacyjny Windows 95/98/2000/XP/VISTA/7 lub system LINUX z pakietem Wine 1.1.38 i zainstalowanymi czcionkami Microsoft (np. pakiet ttf-mscorefonts w UBUNTU)
 • dowolna zainstalowana drukarka (nie musi być fizycznie podłączona do komputera, wystarczy zainstalowany sterownik)

Do poprawnego działania bazy danych zalecany jest wydzielony komputer o konfiguracji min.:

 • komputer klasy PC min. Pentium IV 2 GHz
 • pamięć operacyjna min. 1 GB
 • system operacyjny Linux Debian
 • karta sieciowa
 • łącze internetowe
 • baza danych PostgreSQL w wersji min. 8.3.
 • pojemność dysków  twardych min. 250GB ( im większa tym więcej danych można będzie zgromadzić )
 • system udostępniania plików, np. Samba

Jeżeli klienci nie decydują się na posiadanie własnego serwera bazodanowego możliwe jest skorzystanie z serwerów firmy Mori Marcin Bogucki. W takim przypadku na podstawie dodatkowej umowy dane powierzane są firmie Mori która zarządza serwerem na którym się one znajdują. W dowolnym momencie możliwe jest przeniesienie danych z serwera firmy Mori na serwer klienta lub odwrotnie.

Więcej informacji na temat działania systemu ProMIC można uzyskać w sekcji „Pobieranie plików” w której znajduje się instrukcja użytkownika systemu.

System umożliwia bezpośrednią współpracę z analizatorami. Zakres współpracy ( np. wysyłanie zleceń i/lub odbiór wyników ) ograniczony jest tylko możliwościami technicznymi poszczególnych aparatów i dostępnością dokumentacji technicznej protokołów transmisji aparatów.

Obsługiwane obecnie aparaty:

Możliwe jest oczywiście podłączenie do systemu innych aparatów o ile tylko posiadają one możliwości wymiany danych z systemami zewnętrznymi i dostępna jest specyfikacja techniczna takich interfejsów.

Użyteczności systemu MIC/ProMIC:

Moduły współpracy z analizatorami mikrobiologicznymi

 • osobne moduły umożliwiające współpracę z analizatorami mikrobiologicznymi, m.in. Vitek, BacT/Alert umożliwiające dwustronną komunikację z aparatami (wysyłanie zleceń do aparatu wprost z programu i bezpośredni odbiór wyniku w programie z możliwością wykonywania wydruków, zestawień i analiz z programu ProMIC)

Moduł ewidencji badań mikrobiologicznych/posiewowych

 • ewidencja zleconych badań mikrobiologicznych
 • ewidencja wyników badań mikrobiologicznych (cząstkowych lub końcowych wraz z określeniem które części wyniku mają być drukowane i udostępniane elektronicznie na zewnątrz)
 • ewidencja wyników obserwacji preparatu bezpośredniego (ciałka ropne, komórki nabłonkowe, flora bakteryjna, uwagi)
 • ewidencja części składowych badania (metodyk wykonania)
 • ewidencja kodów rozliczeniowych NFZ
 • ewidencja typów butelek dołączonych do badania wraz z wynikami pracy szaf posiewowych
 • automatyzacja wprowadzania wyniku poprzez użycie własnych predefiniowanych fenotypów (wzorców wyników skojarzonych z poszczególnymi mikroorganizmami)
 • automatyzacja wprowadzania wyniku poprzez powtórzenie wcześniejszego wyniku badania danego pacjenta
 • automatyzacja wprowadzania wyniku poprzez automatyczne przeliczanie różnych typów wyniku (MIC/strefa) na wynik słowny zgodnie z własnymi predefiniowanymi wzorcami
 • automatyzacja wprowadzania wyników poprzez grupowe wprowadzanie wyników badań (np. jednoczesne zamknięcie wielu badań ujemnych wraz z wydrukiem ich raportów)
 • grupowe wydawanie badań (zatwierdzanie do wydruku lub wydawania elektronicznego)
 • wydruk wyniku badania mikrobiologicznego (pojedynczy lub jednoczesny wydruk wielu wyników) wraz z pełną ewidencją wydruków
 • określanie kosztu wykonania badania (możliwość przypisywania stałej ceny badania z możliwością różnicowania cen na poszczególnych kontrahentów lub określania cen poszczególnych elementów badania i określania ceny całości badania jako sumy cen dowolnej kombinacji jego części)
 • możliwość udostępniania tylko części wyniku (np. nie udostępniania części oznaczeń wrażliwości oznaczanych tylko dla identyfikacji mikroorganizmu
 • wydruk zgłoszeń do SANEPID-u, KORLD-u i KOROUN-u
 • szybkie przejście jednym kliknięciem myszki do pozostałych badań pacjenta
 • odnotowywanie trybu cito
 • podgląd czy badanie zostało opłacone z informacją ile jeszcze pacjent musi dopłacić bądź ile pieniędzy musimy mu zwrócić

W systemie dostępne są domyślne wzorce wydruków wyników. Możliwe jest jednak zadeklarowanie własnego wzoru wydruku zawierającego dowolną kombinację wprowadzanych danych. Każdy kontrahent może mieć zadeklarowane wiele typów wydruków np. A4 dla pełnego wyniku z antybiogramem i A5 dla wyników ujemnych, itp.

Przykładowe wzory wydruków:

Moduł ewidencji szybkich testów diagnostycznych

 • ewidencja zleconych szybkich testów
 • ewidencja wyników szybkich testów
 • wydruk wyniku szybkiego testu. Możliwe jest jednak zadeklarowanie własnego wzoru wydruku zawierającego dowolną kombinację wprowadzanych danych. Każdy kontrahent może mieć zadeklarowane wiele typów wydruków.
 • określanie kosztu wykonania badania (możliwość przypisywania stałej ceny badania z możliwością różnicowania cen na poszczególnych kontrahentów)

Moduł ewidencji badań epidemiologicznych/czystościowych

 • ewidencja zleconych badań epidemiologicznych (materiał od pacjenta lub inny dowolnie określony, np. wymazy środowiskowe, badania czystości powietrza, itp.)
 • ewidencja wyników badań epidemiologicznych
 • wydruk wyniku badań epidemiologicznych (pojedynczych lub zbiorczy)
 • określanie kosztu wykonania badania (możliwość przypisywania stałej ceny badania z możliwością różnicowania cen na poszczególnych kontrahentów lub określania cen poszczególnych elementów badania i określania ceny całości badania jako sumy cen dowolnej kombinacji jego części)
 • możliwość łączenia badań w paczki i drukowania ich jako jedno sprawozdanie z badania wielu czynników (np. kilkudziesięciu wymazów środowiskowych)

Moduł grupowego wprowadzania wyników badania

 • wyszukiwanie badań bez wyniku
 • grupowe wprowadzanie wyników badania (możliwość np. jednoczesnego wprowadzenia identycznego wyniku ujemnego lub dodatniego do wielu badań i jednoczesnego wydruku tych wyników w dowolnej ilości kopii)
 • możliwość wprowadzania metod badań i kodów rozliczeniowych NFZ

Moduł grupowego drukowania wyników badania

 • wyszukiwanie badań bez wydruku
 • grupowe drukowanie wyników badania
 • powtórne drukowanie wyników badania
 • deklarowanie dowolnej ilości kopii

Moduł ewidencji konsultacji mikrobiologicznych

 • ewidencja wykonanych konsultacji wraz z udzielonymi zaleceniami
 • przypisywanie wyników badań do udzielonej konsultacji (odnotowywanie badań na podstawie których udzielamy konsultacji)
 • wydruk dokumentu konsultacji wraz z dołączonymi wynikami skojarzonych z nią badań
 • zestawienia ilości udzielonych konsultacji w rozbiciu na konsultantów, pacjentów i jednostki zlecające konsultację

Moduł kontroli epidemiologicznej szpitala (wymagana integracja z systemem szpitalnym)

 • automatyczne wyszukiwanie nowoprzyjętych pacjentów którym oznaczono kiedykolwiek szczepy alarmowe
 • automatyczne wyszukiwanie leżących obecnie pacjentów którym oznaczono kiedykolwiek szczepy alarmowe
 • podgląd historii ruchu międzyoddziałowego pacjenta
 • podgląd wyników badań pacjenta

Moduł kontroli jakości

 • deklarowanie szczepów kontrolnych
 • zlecanie wykonania testu kontrolnego
 • przegląd wyników testów kontrolnych
 • dodawanie do niezgodnych wyników informacji o powodach niezgodności, czynnościach wyjaśniających i zaradczych

Moduł analiz

 • zestawienia ilości zlecanych badań w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, zlecane materiały i wyniki badań
 • zestawienia ilości użytych metodyk w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów, zlecane materiały i wyniki badań
 • zestawienie wrażliwości mikroorganizmów na antybiotyki (również z uwzględnieniem niepowtarzalności danych szczepów u poszczególnych pacjentów)
 • zestawienie typów i ilości mikroorganizmów wyhodowanych w poszczególnych materiałach (również z uwzględnieniem niepowtarzalności danych szczepów u poszczególnych pacjentów)
 • zestawienia ilości i wyników wykonanych szybkich testów diagnostycznych w rozbiciu na poszczególnych kontrahentów i rodzaje testów
 • zestawienia kosztowe w rozbiciu na typy badań, metodyki badania , testy serologiczne, poszczególnych kontrahentów, itp.
 • listy badań wg zadanych kryteriów z możliwością natychmiastowego podejrzenia szczegółowego wyniku badania
 • zestawienia błędów przedlaboratoryjnych
 • zestawienia zakażeń szpitalnych/pozaszpitalnych
 • wykonywanie zestawień z możliwością dowolnego wyboru zakresu filtrów kontrahentów, jednostek wewnętrznych, mikroorganizmów, antybiotyków, grup mikroorganizmów alarmowych (ESBL, VRE, MRSA, itp.)
 • możliwość wykonywania zestawień tylko dla wskazanych pacjentów z możliwością wybrania puli badań tych pacjentów
 • możliwość wybrania podziału wyniku na okresy czasowe (ręcznie zadeklarowany okres lub z podziałem na miesiące/kwartały/półrocza/lata)
 • możliwość wykonania dowolnego zamówionego zestawienia nie będącego w podstawowej wersji modułu analiz

Generator wykresów

 • możliwość generowania wykresów bezpośrednio z systemu ProMIC na podstawie wyniku zestawienia z Modułu analiz
 • wykresy kołowe i słupkowe z legendami, nagłówkami, itp
 • wykresy słupkowe serii danych (np.  wyświetlane jako serie wyniki z rozbiciem na miesiące/kwartały/półrocza/lata)
 • możliwość dzielenia wykresu słupkowego na deklarowaną ilość części w celu podniesienia jego czytelności
 • możliwość wydruku każdego wygenerowanego wykresu
 • możliwość zapisu każdego wykresu do pliku graficznego  BMP (np. w celu wklejenia do innego dokumentu, prezentacji, maila, itp.)
ZD YouTube FLV Player

Przykładowe pliki zestawień i wykresów generowanych bezpośrednio z systemu ProMIC.

przykładowe zestawienia

Moduł administracyjny

 • tworzenie użytkowników systemu, zmiana haseł użytkowników
 • deklarowanie uprawnień użytkowników systemu (dostęp do modułów i ich elementów, dostęp do zestawień)
 • deklarowanie materiałów badań i metod badań automatycznie podłączających się do badania z takim materiałem
 • deklarowanie typów szybkich testów diagnostycznych wraz z wzorcem ich wyniku i kojarzenie ich z analizatorami
 • deklarowanie mikroorganizmów
 • deklarowanie antybiotyków (łączenie ich w grupy i ustalanie kolejności na wydrukach i zestawieniach)
 • deklarowanie metod wykonania badań
 • deklarowanie kodów rozliczeniowych NFZ wraz z mechanizmami ich automatycznego podłączania do wyniku badania
 • deklarowanie struktury organizacyjnej i kosztowej kontrahentów i ich jednostek kosztu
 • deklarowanie listy pracowni
 • deklarowanie typów butelek wraz z mechanizmami automatycznego podczepiania metod badania na podstawie typu użytej butelki
 • deklarowanie fenotypów (szablonów wyniku) i przypisywanie ich do mikroorganizmów
 • deklarowanie wzorców przeliczania wyników badania (MIC/strefa/słownie) dla poszczególnych mikroorganizmów
 • deklarowanie cenników badań, metodyk i szybkich testów diagnostycznych dla poszczególnych kontrahentów
 • deklarowanie materiałów do kontroli jakości
 • grupowanie badań pacjentów (np. w przypadku zdublowania pacjenta i podczepienie badań tej samej osoby do dwóch pacjentów w bazie możliwe jest masowe przeniesienie badań jednego pacjenta do drugiego)
 • grupowanie personelu (np. w przypadku zdublowania lekarza kierującego możliwe jest przeniesienie badań do wskazanego lekarza)
 • deklarowanie magazynów i ich pozycji asortymentowych
 • deklarowanie statusów końcowych (wyników) badania i ich kolorów na listach
 • możliwość zapisania każdego słownika do pliku xls lub csv

Moduł udostępniania wyników badań

 • podgląd statusu badania (zlecone, w trakcie wykonywania, odprawione)
 • podgląd wyników pojedynczego badania
 • podgląd sumaryczny wyników badań pacjenta na przestrzeni czasu (możliwość śledzenia zmian wyników w czasie)
 • odprawa badań (stają się widoczne w mechanizmach udostępniania danych)

Moduł wyszukiwania potencjalnie błędnych badań

 • wyszukiwanie badań pominiętych przy opisywaniu (bez wyniku)
 • wyszukiwanie badań bez przypisanych metod badania (bez ceny)
 • wyszukiwanie badań bez przypisanych lekarzy kierujących
 • wyszukiwanie badań w których miesiąc rejestracji nie pokrywa się z miesiącem rozliczania kosztów (np. badanie zarejestrowano w styczniu ale wg dat wykonania czynności pozycje obciążą zestawienia kosztowe w lutym)
 • wyszukiwanie badań bez przypisanego wewnętrznego numeru laboratoryjnego (o ile laboratorium oprócz automatycznie nadawanych numerów komputerowych odnotowuje np. numery z własnych ksiąg laboratoryjnych)
 • wyszukiwanie badań z wprowadzonym wynikiem ale nie udostępnionych drogą elektroniczną
 • szybkie przejście do okna edycji wyniku badania po podwójnym kliknięciu na liście wyszukanych badań
 • wyszukiwanie badań bez wydruku wyniku
 • wyszukiwanie wydruków zgłoszeń do SANEPiD-u bez odnotowanego fizycznego przekazania wydruków

Moduł magazynu

 • deklarowanie przychodów
 • deklarowanie rozchodów
 • zestawienia stanu magazynu

Moduł wiadomości wewnętrznych

 • wysyłanie wiadomości innym użytkownikom systemu
 • podgląd statusu wiadomości (nieodebrana, data i godzina odebrania)
 • automatyczne sygnalizowanie nadejścia nowej wiadomości
 • możliwość automatycznego generowania przez system wiadomości, np. w przypadku odnotowania czynnika alarmowego, itp.

Moduł kasy

 • podgląd składników ceny łącznej badania
 • ewidencja wpłat od pacjenta
 • ewidencja zwrotów dla pacjenta
 • automatyczne podliczanie kwot do dopłaty lub zwrotu
 • deklarowanie płatnika innego niż pacjent któremu wykonano badanie
 • wydruk paragonów i faktur
 • obsługa kas fiskalnych

Cechy dodatkowe systemu:

 • możliwość eksportowania wyników zestawień do plików csv i xls (pliki programu Microsoft Excel) – możliwość dowolnego dalszego formatowania wyniku zestawienia
 • możliwość przenoszenia dowolnego wycinka wyników zestawień do dowolnego arkusza kalkulacyjnego poprzez kopiuj/wklej.
 • możliwość współpracy z aparatami obsługującymi jedno- lub dwustronną transmisję danych (w zakresie możliwości aparatu i dostępności dokumentacji opisującej transmisję), np. Vitek, BactAlert, BIOMIC
 • słowniki programu zgodne ze słownikami WHO ( z możliwością ich ręcznej modyfikacji)
 • możliwość deklarowania własnych słowników materiałów, mikroorganizmów
 • możliwość deklarowania własnych grup użytkowników, materiałów, antybiotyków, itp.
 • możliwość deklarowania własnych wzorców przeliczników wyników strefa/MIC na wynik słowny
 • możliwość deklarowania wielu cenników i ich różnicowania na kontrahentów, okresy obowiązywania, itp.
 • możliwość numerowania badań zarówno w trybie automatycznym (wewnętrznie przez system) lub poprzez podawanie dowolnej numeracji wewnętrznej wg. systemu danego laboratorium